ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020-2024 Г. НА 05.08.2019Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

П О К А Н А

 

     За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-10-137#1/10.05.2019г. от Гергана Кръстева относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат 2020 – 2024 г. и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Димитровград, приета с Решение № 1267 от 30.05.2019г. на Общински съвет – Димитровград.

    В деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпиха 14 /четиринадесет/ заявления от кандидати, за участие в процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат 2020 – 2024 г.

   На основание на изготвения списък от комисията до участие са допуснати четиринадесет кандидати, които отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт.

    Предвид горното насрочвам публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, което ще се проведе на 05.08.2019г. (понеделник) от 10:00ч., в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15. Комисията ще изслуша  всеки от допуснатите кандидати в публичното заседание, а всеки член от общинския съвет ще може да задава въпроси.

   Не по-късно от 3 / три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

    На публичното изслушване  ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения. и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

 

 

 

С уважение,

 

АДВ. КОСТА КОСТОВ

Председател на комисията