Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.07.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 07. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-269/12.07.2019г. (изх. № РД-28-330/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-283/12.07.2019г. (изх. № РД-28-341/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-264/11.07.2019г. (изх. № РД-28-342/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Димитровград за учебната 2019/2020 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-265/11.07.2019г. (изх. № РД-28-343/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес, по проект BG05М9OP001-2.040-0084 - „Звено за патронажна грижа - Димитровград“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-2.040-0084, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г. на второстепенния разпоредител с бюджет „Здравеопазване и социални дейности”
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-250/04.07.2019г. (изх. № РД-28-324/04.07.2019г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване на кмета на Община Димитровград за издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект BG05М9OP001-2.040-0084 - „Звено за патронажна грижа - Димитровград“, съгласно сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№ от ИСУН BG05М9OP001-2.040-0084–С01/04.06.2019г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), процедура BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-255/09.07.2019г. (изх. № РД-28-327/09.07.2019г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване  на Кмета  на Община  Димитровград за издаване  на запис на заповед  по спечелен проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО на ОПОС и община Димитровград № Д-34-50/19.06.2019 г. с рег. номер BG16M1OP002-5.003-0005-C01 
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-268/12.07.2019г. (изх. № РД-28-329/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на План за защита при бедствия на Община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-281/12.07.2019г. (изх. № РД-28-346/12.07.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. (променен) и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-280/12.07.2019г. (изх. № РД-28-340/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти за управление на  ОП СПИОПТ
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-277/12.07.2019г. (изх. № РД-28-337/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване и провеждане на повторна процедура, при условията на прекратената,  за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 69691.11.154, област Хасково, община Димитровград, с.Странско, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Друг вид водно течение, водна площ,       съоръжение”, площ 290220 кв. м., стар номер 000034
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-278/12.07.2019г. (изх. № РД-28-338/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване и провеждане на повторна процедура, при условията на прекратената, за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 47483.24.111, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Водоем”, площ 10340 кв.м., стар номер 000016
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-279/12.07.2019г. (изх. № РД-28-339/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване и провеждане на повторна процедура, при условията на прекратената, за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 66831.76.334, област Хасково, община Димитровград, с. Скобелево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Водоем”, площ 6180 кв.м., стар номер 000334
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-276/12.07.2019г. (изх. № РД-28-336/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Сграда на ул. ”Черно море” №3 кв. Вулкан
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-274/12.07.2019г. (изх. № РД-28-334/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Обезщетяване със земеделска земя от общинския поземлен фонд  в с. Голямо Асеново
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-275/12.07.2019г. (изх. № РД-28-335/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот 21052.1011.68 по КК на Димитровград между община Димитровград и Т. Д.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-271/12.07.2019г. (изх. № РД-28-332/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС – имот УПИ IX-574 кв.54 с. Радиево, на  Я. Я.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-270/12.07.2019г. (изх. № РД-28-331/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС - имот УПИ III кв.34 гр. Меричлери, на  „Анди 2003” ЕООД
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-284/12.07.2019г. (изх. № РД-28-345/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС – имот УПИ VI-565 кв. 42 A гр.  Меричлери, на  „Анди 2003” ЕООД
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-253/08.07.2019г. (изх. № РД-28-325/08.07.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване на частен поземлен имот с идентификатор 39668.60.13, местност „Кандаруша” с вид на територията „земеделска” и н.т.п. ”изоставена орна земя,7 категория по кадастралната карта за землището на с.Крепост,одобрена със заповед № РД-18-699/2017г- на ИД на АГКК София, във връзка с провеждане на процедура  за преотреждане на земеделската земя за неземеделски нужди и изграждане на складова база за промишлени стоки и паркинг
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-254/08.07.2019г. (изх. № РД-28-326/08.07.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на частен поземлен имот с идентификатор 21052.352.142, местност „Габера ” с вид на територията „земеделска” и н.т.п. ”др.вид нива” по кадастралната карта на Димитровград, във връзка с провеждане на процедура  за преотреждане на земеделската земя за неземеделски нужди,включване в строителни граници и изграждане на база за търговски,обслужващи и складови дейности
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-262/10.07.2019г. (изх. № РД-28-328/10.07.2019г.) от Иво Димов относно: Изменение на Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Димитровград
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-273/12.07.2019г. (изх. № РД-28-333/11.07.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-267/11.07.2019г. от Гергана Кръстева относно: Предложение за побратимяване на град Димитровград, Република България с Община Цариброд – Димитровград, Република Сърбия
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-243#1/17.07.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-246#1/17.07.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-248#1/17.07.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-288#1/17.07.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-289#1/17.07.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-290/15.07.2019г. от Гергана Кръстева относно: Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване за удостояване с отличие „Почетен гражданин на община  Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС – Димитровград
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-291/15.07.2019г. от Гергана Кръстева относно: Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване за удостояване с отличие „ Почетен знак на община  Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС - Димитровград
 31. Докладна записка вх. № ОбС-07-194#2/25.06.2019г. от Комисия по чл.26 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Недялко Желев с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”
 32. Докладна записка вх. № ОбС-10-194#2/26.06.2019г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1895” град Димитровград, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”

 

 

 

 

С уважение, 

 

      ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

      Председател на Общински съвет

      Димитровград

Файлове: