Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.юли

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1144 от 31.01.2019 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 10  юли 2019г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.103 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №13, с площ 269 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.246 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №5, с площ 307 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.293 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №7, с площ 342 кв.м.

4. Имот с идентификатор 21052.1019.352 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №49, с площ 306 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1019.354 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №50, с площ 469 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.355 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шестнадесета” №5, с площ 464 кв.м.

7. Имот с идентификатор 21052.1019.361 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №46, с площ 599 кв.м.

8. Имот с идентификатор 21052.1019.443 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шестнадесета” №4, с площ 505 кв.м.

9. Имот с идентификатор 21052.1010.6618 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Изгрев”, с площ 985 кв.м.

10. Имот с идентификатор 21539.137.42 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 4163 кв.м.

11. Имот с идентификатор 21539.137.371 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 2121 кв.м.

12. Имот с идентификатор 21539.137.372 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 2282 кв.м.

13. Имот с идентификатор 21539.137.373 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 2145 кв.м.

14. Имот с идентификатор 21539.137.375 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 846 кв.м.

15.Имот с идентификатор 21052.1012.68 по КК на Димитровград, с площ 503 кв.м., отреден „за друг обществен обект, комплекс”, ведно с построената в него сграда с площ 172 кв.м. (бивша поща)

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. Имот с идентификатор 21052.1011.68 по КК и КР на Димитровград, ул.„В.Левски” №33, целият с площ 1162 кв.м. - от съсобственика Тихомир Вълев Донев (собственик на 720 кв.м.).

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ III кв.34 гр.Меричлери общ.Димитровград, целият с площ 2198 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – обществено обслужване, в който е построена Сграда – Нежилищен имот, представляващ столова, на собственика на сградата „Анди 2003”

2.УПИ VI кв.42А гр.Меричлери общ.Димитровград, целият с площ 470 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда – Административна сграда,  на собственика на сградата „Анди 2003”

3. УПИ IX-574 кв.54 с.Радиево общ.Димитровград, целият с площ 358.19 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – обществено обслужване, в който е построена Сграда – Магазин за промишлени стоки, офиси и автомивка, на собственика на сградата Яню Иванов Янев.

 

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.103 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №13, с площ 269 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.246 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №5, с площ 307 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.293 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №7, с площ 342 кв.м.

4. Имот с идентификатор 21052.1019.352 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №49, с площ 306 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1019.354 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №50, с площ 469 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.355 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шестнадесета” №5, с площ 464 кв.м.

7. Имот с идентификатор 21052.1019.361 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №46, с площ 599 кв.м.

8. Имот с идентификатор 21052.1019.443 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Шестнадесета” №4, с площ 505 кв.м.

9. Имот с идентификатор 21052.1010.6618 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Изгрев”, с площ 985 кв.м.

10. Имот с идентификатор 21539.137.42 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 4163 кв.м.

11. Имот с идентификатор 21539.137.371 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 2121 кв.м.

12. Имот с идентификатор 21539.137.372 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 2282 кв.м.

13. Имот с идентификатор 21539.137.373 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 2145 кв.м.

14. Имот с идентификатор 21539.137.375 по КК на с.Добрич общ.Димитровград, м.”Стопански двор”, НТП „нива”, кат.4, с площ 846 кв.м.

15.Имот с идентификатор 21052.1012.68 по КК на Димитровград, с площ 503 кв.м., отреден „за друг обществен обект, комплекс”, ведно с построената в него сграда с площ 172 кв.м. (бивша поща)

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. Имот с идентификатор 21052.1011.68 по КК и КР на Димитровград, ул.„В.Левски” №33, целият с площ 1162 кв.м. - от съсобственика Тихомир Вълев Донев (собственик на 720 кв.м.).

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ III кв.34 гр.Меричлери общ.Димитровград, целият с площ 2198 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – обществено обслужване, в който е построена Сграда – Нежилищен имот, представляващ столова, на собственика на сградата „Анди 2003”

2.УПИ VI кв.42А гр.Меричлери общ.Димитровград, целият с площ 470 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда – Административна сграда,  на собственика на сградата „Анди 2003”

3. УПИ IX-574 кв.54 с.Радиево общ.Димитровград, целият с площ 358.19 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – обществено обслужване, в който е построена Сграда – Магазин за промишлени стоки, офиси и автомивка, на собственика на сградата Яню Иванов Янев.

 

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /публикувано на интернет страницата на общината на  10 юли 2019г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград