Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.06.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 06. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-227/13.06.2019г. (изх. № РД-28-292/12.06.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-228/13.06.2019г. (изх. № РД-28-293/12.06.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-236/14.06.2019г. (изх. № РД-28-299/14.06.2019г.) от Иво Димов относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Димитровград във връзка с кандидатстване на общината по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Насоките за кандидатстване, изменени със Заповед № РД-02-36-1639/21.12.2018 г., на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-237/14.06.2019г. (изх. № РД-28-300/14.06.2019г.) от Иво Димов относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Димитровград във връзка с кандидатстване на общината по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Насоките за кандидатстване, изменени със Заповед № РД-02-36-1639/21.12.2018 г., на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-163#2/09.05.2019г. от ПК „Законност и обществен ред” към ОбС - Димитровград  относно: Приемане на ГФО за 2018г. на „ОБЩИНСКА ОХРАНА”ЕООД - в ликвидация и Годишния отчет за 2018г. на ликвидатора Добромир Якимов, даване на съгласие за подаване на молба до ХОС с правно основание чл. 625 от ТЗ за обявяване на „ОБЩИНСКА ОХРАНА”ЕООД в несъстоятелност
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-235/14.06.2019г. от Гергана Кръстева относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1238/25.04.2019г. на Общински съвет Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-229/13.06.2019г. (изх. № РД-28-295/12.06.2019г.) от Иво Димов относно: Съгласие за безвъзмездно предоставяне в управление на Община Димитровград на археологическа недвижима културна ценност „Светилище на нимфите” с. Каснаково
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-230/13.06.2019г. (изх. № РД-28-296/12.06.2019г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на имот, частна общинска собственост, сграда с идентификатор 21052.1015.426.14 по КК на Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-231/13.06.2019г. (изх. № РД-28-297/13.06.2019г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на част от имот, публична общинска собственост, с проектен идентификатор 21052.1014.593  по КК на Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-232/13.06.2019г. (изх. № РД-28-294/12.06.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ III-1073 кв. 5 по плана на гр. Меричлери между община Димитровград и Д.А.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-199#3/19.06.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-203#3/19.06.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-224#1/19.06.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-225#1/19.06.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-238#1/19.06.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: