Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.05.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 05. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-209/16.05.2019г. (изх. № РД-28-239/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-210/16.05.2019г. (изх. № РД-28-240/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-205/15.05.2019г. (изх. № РД-28-235/15.05.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишен мониторингов доклад за 2018г. за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград 2016-2020г
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-220/20.05.2019г. (изх. № РД-28-251/20.05.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения за 2019 г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-195/08.05.2019г. (изх. № РД-28-229/08.05.2019г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване  на Кмета  на Община  Димитровград за издаване  на запис на заповед  по спечелен проект: „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) и сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО на ОПРР и община Димитровград № РД-02-37-8/15.01.2019 г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-222/21.05.2019г. (изх. № РД-28-252/21.05.2019г.) от Иво Димов относно: Изменение на Решение № 935 от 26.04.2018 г. на Общински съвет – Димитровград и във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на разходи в изпълнение на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - ОУ „Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”  по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020
 7. Докладна записка вх. № ОбС-10-137#1/10.05.2019г. от Гергана Кръстева относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат 2020 – 2024 г. и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-218/16.05.2019г. (изх. № РД-28-248/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Създаване на комисия за изработване на проект на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград 
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-217/16.05.2019г. (изх. № РД-28-247/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост,  на Българска православна църква – по реда на чл. 35 от  ЗОС
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-211/16.05.2019г. (изх. № РД-28-241/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Христо Ботев 1871” с. Ябълково
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-223/23.05.2019г. (изх. № РД-28-253/23.05.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП НФСБ
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-215/16.05.2019г. (изх. № РД-28-245/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот с идентификатор 06762.22.17 в землището на с. Бряст общ. Димитровград за настаняване на пчелни семейства
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-216/16.05.2019г. (изх. № РД-28-246/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища,  общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-219/17.05.2019г. (изх. № РД-28-250/17.05.2019г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при улично кръстовище с о.т.№№42-37-1037-1186 по плана на Димитровград за кв. Черноконево и прокарването й по реализирана на място улична мрежа
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-212/16.05.2019г. (изх. № РД-28-242/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот 21052.1015.280 по КК  на Димитровград на В.П. и  Т.Н.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-213/16.05.2019г. (изх. № РД-28-243/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на строеж за нежилищен обект – трафопост в имот с идентификатор 21539.58.7 в землището на с. Добрич, общ. Димитровград
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-214/16.05.2019г. (изх. № РД-28-244/16.05.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС – имот УПИ X-575 кв. 54 с. Радиево, на  С.С.
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-206/15.05.2019г. (изх. № РД-28-236/15.05.2019г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания на  Л.И., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-207/15.05.2019г. (изх. № РД-28-237/15.05.2019г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания на  Д.И., ЕГН **********, жител на гр. Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-208/15.05.2019г. (изх. № РД-28-238/15.05.2019г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания на  С.И., ЕГН **********, жител на гр. Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-201#1/22.05.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-221#1/22.05.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-10-176#1/22.05.2019г. от Гергана Кръстева относно: Свикване  на Общо събрание на ВиК ООД-Димитровград, в което Община Димитровград е съдружник за дата 06.06.2019г. от 11:00 ч. в сградата на дружеството на ул. „Захари Зограф” №36, гр. Димитровград.

 

 

 

С уважение, 

 

      ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

      Председател на Общински съвет

      Димитровград

Файлове: