Заверен годишен финансов отчет за 2018 година

Решение № 1229/25.04.2019 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2018 година

Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2018 година

Баланс на Община Димитровград към 31.12.2018 година

Отчет на приходите и разходите на Община Димитровград към 31.12.2018 година

Обяснителна записка за оповестяване на счетоводната политика на Община Димитровград и приложението на НСС към 31.12.2018 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на Община Димитровград към 31.12.2018 година

Обяснителна записка към отчетите за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2018 година

Файлове: