СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

          По Докладна записка вх. № ОбС-07-154/22.03.2019г.  от СГ „Да за Димитровград” относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград

 

 

          Във връзка с докладна записка вх. № ОбС-07-154/22.03.2019г.  от СГ „Да за Димитровград” относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект за приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград, в посочения 30 дневен срок – от 25.03.2019г. до 24.04.2019г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград