СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

 

          По Докладна записка вх. № ОбС-07-170/10.04.2019г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително

 

            Във връзка с докладна записка вх. № ОбС-07-170/10.04.2019г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на изготвения отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително в посочения 30 дневен срок – от 15.03.2019г. до 15.04.2019г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград