Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.04.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 04. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-172/12.04.2019г. (изх. № РД-28-167/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-173/12.04.2019г. (изх. № РД-28-168/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-130/15.03.2019г. (изх. № РД-28-129/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-170/10.04.2019г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително
 5. Докладна записка вх. № ОбС-10-130#1/12.04.2019г. (изх. № РД-28-178/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет от дейността на МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД за 2018г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-187/12.04.2019г. (изх. № РД-28-177/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център” ЕООД Димитровград за 2018г.
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-185/12.04.2019г. (изх. № РД-28-182/12.04.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на Община Димитровград за периода 2020-2022 г. в частта за местните дейности
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-167/10.04.2019г. (изх. № РД-28-164/09.04.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Димитровград през 2020 година
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-168/10.04.2019г. (изх. № РД-28-165/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-154/22.03.2019г.  от СГ „Да за Димитровград” относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-183/12.04.2019г. (изх. № РД-28-180/12.04.2019г.) от Иво Димов относно: Отпускане на временен безлихвен заем на Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-188/12.04.2019г. (изх. № РД-28-183/12.04.2019г.) от Иво Димов относно: Присъждане на Специалната награда на община Димитровград „Учител на годината” за 2019г.
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-155/22.03.2019г.  от Стефан Димитров – Председател на Сесийна група „Да за Димитровград” относно: Издаване на общински информационен вестник
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-184/12.04.2019г. (изх. № РД-28-181/12.04.2019г.) от Иво Димов относно: Изменение на Решение № 872 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Димитровград и на Решение № 1127 от 20.12.2018 г., изменящо Решение № 872 от 22.02.2018 г. и във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на разходи в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.”България) – I-ви етап, гр.Димитровград”  по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-186/12.04.2019г.  от Сесийна група на БСП относно: Отмяна на Решение № 998 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/12.04.2019г. (изх. № РД-28-169/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 17141.25.11, област Хасково, община Димитровград, с. Горски извор, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 311587 кв.м., стар номер 000193
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-178/12.04.2019г. (изх. № РД-28-170/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 06762.18.85, област Хасково, община Димитровград, с. Бряст, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 32560 кв.м., стар номер 000164
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-179/12.04.2019г. (изх. № РД-28-171/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 47483.48.147, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 127367 кв.м., стар номер 000147 и поземлен имот 21258.6.160, област Хасково, община Димитровград, с. Длъгнево, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 9621 кв.м., стар номер 999160
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-180/12.04.2019г. (изх. № РД-28-172/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 69691.11.154, област Хасково, община Димитровград, с.Странско, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Друг вид водно течение, водна площ,               съоръжение”, площ 290220 кв. м., стар номер 000034
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-181/12.04.2019г. (изх. № РД-28-173/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 47483.24.111, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Водоем”, площ 10340 кв.м., стар номер 000016
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-182/12.04.2019г. (изх. № РД-28-174/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 66831.76.334, област Хасково, община Димитровград, с. Скобелево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Водоем”, площ 6180 кв.м., стар номер 000334
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-189/18.04.2019г. (изх. № РД-28-185/18.04.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на Коалиция Н „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-176/12.04.2019г. (изх. № РД-28-166/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти с идентификатори 21052.66.33 и 21052.66.5  в землището на гр.Димитровград за настаняване на пчелни семейства
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-171/11.04.2019г. (изх. № РД-28-179/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение на „Електроразпределение Юг” ЕАД гр.Пловдив за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план с устройствена план-схема за определяне на трасе на кабелна линия средно напрежение /КСН/, кабелна линия ниско напрежение/КЛНН/ и нов БКТП,предвиден за изграждане  в общински имот с идентификатор 21539.58.7 в местността „Кайряка” ,с вид на територията „земеделска” ,н.т.п. „нива” по кадастралната карта за землището на с.Добрич, във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за свързване на група клиенти със съществуваща мрежа на ЕВН при спазване изискванията на чл.17а,ал.2 от ЗООЗ
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-174/12.04.2019г. (изх. № РД-28-175/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ № 191291 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” землище с. Добрич между община Димитровград и Т.Ч.
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-175/12.04.2019г. (изх. № РД-28-176/10.04.2019г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот 21052.1010.169 по КК на Димитровград между община Димитровград и  К.С.
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-156#1/17.04.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-164#1/17.04.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-169#1/17.04.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

С уважение, 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: