Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжени - ПС "Марица 1" - два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени съответно: ТК1 на територията на поземлен имот с идентификатор 66831.108.39 по КККР на с. Скобелево, община Димитровград, обл.Хасково и ТК2 на територията на поземлен имот с идентификатор 30819.70.5, местнос "Айше орман горен", по КККР на с.Зетьово, община Чирпан, обл. Стара Загора, с цел на водовземане - "обществено питейно-битово водоснабдяване".

Съобщението можете да видите тук.

Файлове: