Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

                                                                                   

ОТ СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД“

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград. 

 1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

                Всяка година все повече от младите жители на общината, които завършват висше образование, избират да напуснат града ни. По-доходоносни се оказват пазара на труда в големите градове и позициите, обявени от чуждестранните работодатели. „Изтичането на умове“ от страната ни се превърна в трайна тенденция. Определени отрасли на индустрията наемат неквалифицирани кадри, поради липсата на специалисти в съответните области и влагат стотици хиляди в обучението им. Други биват ликвидирани.

Забелязва се и отлив на желаещите да се образоват по редица специалности, което води до заличаването им от списъците на висшите учебни заведения в България.

Изводите: Липсват специалисти. Липсват и млади хора. Това са и причините малки общини като Димитровград постепенно да се обезлюдяват.

Ние сме общински съветници – тези, които са избрани, за да направят живота тук по-добър. Много пъти с Вас сме коментирали нуждата да задържим младите и образовани хора в Димитровград. Предполагам, че нашите изказвания от трибуната на общинския съвет по темата, не са били просто популизъм. Вярвам, че всеки един от нас има желанието да предложи и одобри  конкретни мерки в тази посока. Именно затова представям на Вашето внимание проект за наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград. В нея е заложено общината да подкрепи финансово желаещите да получат висше образование. Кметът на общината запазва правото си да определя размера на стипендията със заповед,  като тя не може да надвишава левовата равностойност на две минимални работни заплати месечно. Студентите от своя страна трябва да се ангажират да поддържат успех не по-малко от 4,00, да подпишат договор, който ги задължава да работят на територията на община Димитровград като административно-териториална единица, във второстепенни разпоредители с бюджет или търговски дружества с мажоритарен пакет, собственост на Община Димитровград, по специалността си за срок пропорционален на този, в който са били подпомагани.

За да получат стипендии, кандидатите трябва да отговарят на условия като: да имат постоянен адрес в едно от населените места на територията на община Димитровград; да са записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация; да следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование, посочени в заповед на кмета.

            2. Цели, които се поставят с предложения Проект:

            Основните цели, които се поставят с приемането на Наредба № 43 за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград, са:

 1. Да се даде възможност на много млади хора от община Димитровград, чиито семейства не могат да си позволят разходите за образование, да учат.
 2. Да подпомогнем умните и талантливи деца на Димитровград;
 3. Да се задоволи нуждата от специалисти в определени звена на територията на общината;
 4. Да се повиши нивото на образованието на много млади хора от община Димитровград;
 5. Да се задържат младите хора в община Димитровград;
 6. Да се осигури по-добър и достоен живот за всички жители в общината.
 1. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

 

За прилагане на новата Наредба е необходимо ежегодно в бюджета на общината да се планират средства, които са необходими за изпълнението на наредбата.

 

 

 1. Очаквани резултати от прилагане на Наредбата, включително финансовите резултати

 

От прилагането на наредбата се очаква по траен и безспорен начин да се регулират отношенията, свързани с отпускането на отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград.

От прилагането на наредбата се очаква повече млади хора, чиито семейства не могат да си позволят разходите за образование, да учат. Да се подпомогнат умните и талантливи деца на Димитровград, като същевременно се задоволи нуждата от специалисти в определени звена на територията на общината. Да се повиши нивото на образованието, да се задържат младите хора в общината и да се осигури по-добър и достоен живот за всички жители.

От прилагането на наредбата не се очакват финансови резултати според специфичните отношения, които тя урежда и които по своята същност нямат финансов характер и не генерират финансови резултати.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз - Настоящата Наредба е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на решение с мотивите за неговото приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на основание чл. 26 от ЗНА.

 

Заинтересованите лица в срок до 24 април 2019 г. могат да предоставят в сградата на Община Димитровград в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа становища и предложения по настоящата докладна адресирани до общински съвет Димитровград.

 

Колеги, обръщаме се към Вас с молба да подкрепите тази докладна! Тя не е от полза за нас или за Вас, тя е за децата на Димитровград.

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагаме следния проект за

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

 1. Общински съвет – Димитровград приема Наредба № 43 за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград.
 2. Възлага на кмета на общината да осигури необходимите средства за осигуряването на стипендии.
 3. Възлага на кмета на община Димитровград правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

 

НАРЕДБА  № ….

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ

ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

РАЗДЕЛ  І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.1.  (1) Настоящата наредба урежда условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, граждани на община Димитровград.

            (2) Наредбата има за цел да подпомага граждани на община Димитровград, които продължават своето образование във висши учебни заведения на територията на Република България.

Чл.2. (1) С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни кадри Община Димитровград може да отпуска стипендии на студенти обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши учебни заведения в Република България.

(2) Конкретните специалности, за които ще се отпускат стипендии се определят ежегодно със Заповед на кмета на община Димитровград, като се преценят наличните нужди.

Чл.3. Стипендии се отпускат от бюджета на Община Димитровград, като необходимите средства се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет.

Чл.4. (1) Размерът на стипендията се определя от кмета на община Димитровград със заповедта по чл. 2,  като тя не може да надвишава сумата от  две минимални работни заплати за страната месечно.

            (2) Стипендията може да се диференцира както с оглед курса на обучаващия се, така и с оглед специалността.

           Чл.5. Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия за следващата академична година е от  01.07. до 31.08.

            Чл.6. Община Димитровград може да предоставя стипендии на повече от един кандидата, обучаващи се по една и съща специалност.

 

РАЗДЕЛ  ІІ

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

 

           Чл.7. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят на следните условия:

            1. Имат постоянен адрес в едно от населените места, на територията на община Димитровград.

            2. Записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.

            3. Следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование, посочени в заповедта по чл. 2, ал. 2.

          4. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия кандидатите са записани във втора или последваща година на обучение общият успех от положените изпити през предшестващия семестър да не е по-малък от добър 4,00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.

            Чл.8. (1) Кандидатите за стипендия подават до кмета на община Димитровград Молба - декларация, съгласно Приложение №1, придружена със следните документи:

            1. Заверено с гриф „вярно с оригинала” копие от студентската книжка или копие на дипломата за средно образование, в случай че кандидата е новоприет студент.

            2. Уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в редовна или задочна форма на обучение;

            3. Мотивационно писмо, изразяващо академичните им цели и/или постижения и показващо ангажираност и мотивация за учене.

            (2) Кандидатите задължително посочват адрес за кореспонденция. Всички писма, съобщения и др. във връзка с процедурата по настоящата наредба ще се считат за редовно връчени, ако са адресирани до посочения от кандидата адрес.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

           

   Чл.9. (1) Със заповед на кмета на община Димитровград се свиква комисия, която се състои от заместник-кметът, в чийто ресор е образованието, секретаря на Община Димитровград, началникът на отдела към Общинска администрация, в чийто ресор е образованието,  Председател на ПК в ОбС по  „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ“ и един юрист.

            (2) Комисията се събира, разглежда постъпилите молби за отпускане на стипендия и класира кандидатите в срок от 10 дни от изтичане на срока за прием на документите по чл. 5. Кандидат, който не е представил необходимите документи, съгласно чл. 8 не се допускат до класиране.

            (3) Комисията разглежда и класира кандидатите, съгласно Методика за оценяване на кандидатите от една и съща специалност, желаещи да получат стипендия от Община Димитровград по правилата на наредба за отпускане на стипендии на студенти, представляваща Приложение №2 към настоящата Наредба. При равен брой точки с предимство се ползва кандидатът с по-висок среден успех от обучението (ако е втора, трета или последваща академична година студент)  или от дипломата за средно образование (ако е новоприет студент).

            (4) Комисията съставя протокол, в който се посочва реда на класиране на кандидатите, като се подписва от всички членове. В протокола се посочват и лицата, недопуснати до класиране, като се посочват мотивите за това.  Член на комисията може да разпише протокола с особено мнение, за което се мотивира.

            (5) Изготвеният и подписан протокол се предоставя на вниманието на кмета на община Димитровград и на кандидатите не по-късно от 7-дни от неговото изготвяне.

            (6) Кандидат, който не е допуснат до класиране може да направи писмено възражение в 3-дневен срок от получаването на протокола пред кмета на община Димитровград относно решението на Комисията.

            (7) Протоколът на Комисията е с препоръчителен характер, като Кметът на община Димитровград не е обвързан със задължението да отпусне стипендии, съгласно класирането, направено от Комисията.

            (8) В 5-дневен срок от получаването на протокола, но не по-рано от изтичане на срока за писмено възражение на кандидата по ал. 4, Кметът на община Димитровград издава заповед, в която определя кандидатите, които ще получат стипендията по чл. 7.

            (9) Заповедта по предходната алинея се връчва на всички класирани участници, които могат да я обжалват пред Административен съд Хасково в срок от 14 дни, считани от уведомяването.

            (10) Списъкът на лицата по ал. 9 се публикува на официалната интернет страница на Община Димитровград.

            Чл.10. В 10-дневен срок от влизането на заповедта по чл. 9, ал. 8 кметът на община Димитровград сключва договор с одобрените за получаване на стипендия кандидати.

РАЗДЕЛ ІV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТИПЕНДИАНТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

           

            Чл.11. (1) Стипендиантът следва да завърши курса за обучения без да повтаря години или семестри на обучение, като полага необходимото старание при учението.

            (2) Стипендиантът е задължен след края на всеки семестър да представя в деловодството на Община Димитровград справка от висшето учебно заведение за успеха му от положените изпити, както и за обстоятелството, че е записан за обучение за съответния учебен семестър. При непредставяне на документите по неуважителни причини кметът на община Димитровград може едностранно да прекрати договора.

            (3) При системен нисък успех кметът на община Димитровград може да развали едностранно договора за предоставяне на стипендия.

            (4) Стипендиантът няма право:

            1. да записва незадължителни курсове или други специалности след приключване на обучението по специалността, за която получава стипендия без да е получил писмено разрешение от Кмета на община Димитровград;

            2. да променя специалността, за която получава стипендия освен, ако кметът на община Димитровград не разреши това;

            3. прекъсва обучението си по неуважителни причини;

            4. да сменя университета, включително като запазва същата специалност, освен ако кметът на община Димитровград не разреши това.

            (5) При неспазване на задълженията по ал. 4 Община Димитровград разваля договора за отпускане на стипендия едностранно.

            (6) При условията на ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 4  договорът за получаване на стипендия се анексира в случай, че кмета на община Димитровград даде разрешение.

            (7) При обективна невъзможност стипендиантът да продължи обучението си в следващ семестър или учебна година, в същата специалност или същия университет, договорът за предоставяне на стипендия може да се прекрати. Конкретните условия по прекратяването се уговорят свободно между страните.

            (8) При неотложна необходимост от страна на стипендианта да прекъсне временно обучението си, като не запише следващ семестър или учебна година, например поради заболяване, неотложна грижа за близък или др., страните могат да уговорят да не прекратяват договора. За срока, в който стипендианта е прекъснал обучението си не се изплаща стипендия.

            Чл.12. Договорът по чл. 10 задължително съдържа клауза, която да задължава стипендиантът да работи на територията на община Димитровград като административно-териториална единица, във второстепенни разпоредители с бюджет или търговски дружества с мажоритарен пакет, собственост на Община Димитровград, по специалността, по която е бил стипендиант.

            (2) Срокът по предходната алинея е пропорционален на срока, за който стипендиантът е бил подпомаган по настоящата Наредба. При взаимно съгласие страните могат да уговорят по-кратък или по-продължителен срок.

            (3) Задължението на стипендианта за започване на работа възниква след като завърши задължителния курс на обучение, полагането на необходимите държавни и др., изпити, завършване на задължителните стажове и получаването на документите (удостоверения, сертификати, разрешения и др.), които му позволяват да работи по специалността си.

            (4) Конкретното работно място, на което следва да започне работа кандидата се уговаря между стипендианта и Община Димитровград непосредствено преди или след завършване на процедурата по ал. 3.

            Чл.13. (1) Ако след приключването на обучението си стипендиантът откаже да заеме осигуреното му от Община Димитровград работно място, той е длъжен да върне всички средства получени под формата на стипендия ведно с всички дължими лихви.

            (2) При невъзможност стипендианта да възстанови получените стипендии наведнъж може да се уговори индивидуален погасителен план.

            (3) При непостигане на споразумение за доброволно възстановяване на изплатените стипендии, Община Димитровград събира вземането си по принудителен ред.

            (4) Горепосочените правила се прилагат и в случаите на разваляне на договора по чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 4.

 

РАЗДЕЛ V

РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СТИПЕНДИЯ

 

            Чл.14. Договорът за предоставяне на стипендия се прекратява или разваля при условията на настоящата Наредба. За неуредените хипотези се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и други нормативни актове.

            Чл.15. Договорът за предоставяне на стипендия може да се прекрати по всяко време по взаимно съгласие. За целта се съставя анекс, който се подписва от двете страни. Конкретните условия по прекратяването на договора се уговорят свободно от страните.

 

РАЗДЕЛ VІ

ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 

       Чл.16. Стипендии се изплащат за времето на учебната година до семестриалното завършване на обучението.

       Чл.17. Стипендиите се получават в срок до последния ден на месеца, за който се отнасят по банков път .

 

РАЗДЕЛ VІІ

ПУБЛИЧНОСТ

 

          Чл.18. Предоставянето на стипендии, прекратяването и развалянето на договори за предоставяне на стипендии по настоящата наредба се свежда до знанието на местната общност чрез публикации в официалната интернет-страница на Община Димитровград.

            Чл.19. Кметът на община Димитровград внася в Общински съвет отчет за изпълнението на договореностите по поетите задължения, като част от общия годишен отчет.

 

                                        ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

         1. по смисъла на тази наредба - „систематичен нисък успех” е общ успех по учебните дисциплини по-нисък или равен на 4,00 за два поредни семестъра.

 

                                        ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази Наредба влиза в сила от деня на влизането в сила на Решението на Общински съвет Димитровград с което е приета.

§2. Наредбата за отпускане на стипендии е приета с Решение …/…. год.

Приложение 1

ДО

КМЕТА
НА  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ

от ………………………………………………................, ЕГН.………………………

постоянен адрес: гр. /с./ ………………………………………………...............…….

студент /ка/ в ……………….семестър, ……….………………. форма на обучение,

специалност ….......…………………………......………………………………………

 към катедра ..………………………………………………………………………….,

факултет………………………………………………………………………………..,

в университет: …………..……………………………………………………………...

 

Господин Кмет,

Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………… семестър на учебната ……………………  година.

Д Е К Л А Р И Р А М:

 1. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:

                                                      (семеен/несемеен/самотен родител и др.)

 

1. Баща ……………………….. ……. постоянен адрес……………………………

работи в ……………………………………………………………………………...

2. Майка …………………………….. постоянен адрес……………………………

работи в ……………………………………………………………………...

3. Брат /сестра/ ……………………… постоянен адрес…………………................

работи/учи в…………………………………………………………………………..

4. Съпруг …………………………………………………………………………….

Постоянен адрес: …………………………………………………………………..

5. Деца -:

5.1. ……………………………………………………………………………...

работи/учи в ………………………………………………………………………….

5.2.……………………………………………………………………………...

работи/учи в ………………………………………………………………………….

 II. МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ:

Доходите на семейството ми, включително компенсациите, получени през предходните 6 (шест) месеца са следните:

1.     Заплати (вкл. обезщетения за врем. нетрудоспособност)         ………… лв

2.      Пенсии (без добавката за чужда помощ)                         ………… лв

3.     Обезщетения за безработица                                                          ………… лв

4.     Месечни добавки и помощи за деца                                  ………… лв

5.     Стипендии (без получаваната от декларатора по тази

наредба)                                                                                                      ………… лв

6. Наеми                                                                                          ………… лв

7. Хонорари                                                                                    ………… лв

8. Други доходи (търговия, продажба на селскостоп. продукция, занаяти, дивиденти от акции, присъдени издръжки и др.                                            ...……… лв 

                                                                                                          Всичко:   ………..лв

   Месечен доход на член от семейството:   ………..лв

 

         Известно ми е, че за вписване на неверни данни в декларацията нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.

         Прилагам:

1.     ………………………………………………………………………

2.     ………………………………………………………………………

3.     ………………………………………………………………………

4.     ………………………………………………………………………

Дата: …………………..                                              Декларатор:……………

Гр. /с/…………………..                                                  /подпис/

 

 

  Приложение 2

 

МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЕДНА И СЪЩА СПЕЦИАЛНОСТ              ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИЯ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПО

НАРЕДБА  № …. ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ

ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Критерии за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

 1. Общата оценка на кандидатите се извършва по следната формула:

    К = К1 + К2, където

К1 – оценката по показател - Успех на кандидата

К2 – оценката по показател - Мотивация за постигане на поставените цели, учене и реализиране 

 

 1. Условия за определяне на оценката по всеки показател:

 

Показател 1: „Успех на кандидата”

Комисията оценява кандидатите по този показател по следната формула:

К1 = (Уn/ 6) x 0,80, където:

Уn – успех  на кандидата

 

Показател 2 : „Мотивация за постигане на поставените цели, учене и реализиране” Комисията оценява кандидатите по този показател, както следва:

К2 = (Мn/6) х 0,20, където :

Мn – оценка от комисията на мотивацията на кандидата (по шестобалната система)

 1. На първо място се класира участникът, събрал най-много точки

 

 

 

С уважение,

 

СГ „Да за Димитровград“:

 

Стефан Димитров,

Председател

 

Стефан Венков

 

Тоню Тонев

 

Валентина Кунева

 

Делчо Делчев

 

Стоян Христов

 

Валери Христов

 

Мартин Колев

 

Леко Леков

 

Катя Панева