Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.03.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 03. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-121/15.03.2019г. (изх. № РД-28-120/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-122/15.03.2019г. (изх. № РД-28-121/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-126/15.03.2019г. (изх. № РД-28-125/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Определяне на общински парцели за учредяване на право на строеж за жилищни обекти
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-125/15.03.2019г. (изх. № РД-28-126/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Определяне на площадка за принудително преместени автомобили
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-75/01.03.2019г. (изх. № РД-28-96/01.03.2019г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване по Процедура № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух" по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", на община Димитровград, съгласно насоките за кандидатстване утвърдени със Заповед № РД-ОП- 118/05.12.2018 г., на ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-109/14.03.2019г. (изх. № РД-28-119/14.03.2019г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на обзавеждане и оборудване за Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Димитровград”
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-102/13.03.2019г. (изх. № РД-28-118/13.03.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на отчет за изпълнение на приетите от Общински съвет решения за периода месец юли 2018г. – месец декември 2018г. включително
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-123/15.03.2019г. (изх. № РД-28-122/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2018г.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-124/15.03.2019г. (изх. № РД-28-123/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2018г.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-150/21.03.2019г. (изх. № РД-28-135/21.03.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на Общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-84/12.03.2019г. от Гергана Кръстева  относно: Състав на комисия по чл.15 от Наредба № 33 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-128/15.03.2019г. (изх. № РД-28-127/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти за безвъзмездно ползване на НЧ  „Марица 2008”
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-127/15.03.2019г. (изх. № РД-28-124/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – имот УПИ ХI-249 кв. 46 с. Черногорово, на  Ю.И.
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-129/15.03.2019г. (изх. № РД-28-128/15.03.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от ЗОС – имот УПИ ХII-250 кв. 46 с. Черногорово, на О.Х.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-71#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-72#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-88#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-91#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-103#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-110#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-115#1/20.03.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: