Списък на одобрените и резервните кандидати за длъжността „медиатор” във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

С  П  И  С  Ъ  К

 

На одобрените и резервните кандидати за длъжността „медиатор” - 2 бр. на 2 часа в услугите „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална  групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” и „Консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”,

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-431/18.03.2019 год. на Кмета на Община Димитровград на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., обявява одобрените и класираните резервни кандидати за съответната длъжност, както следва:

 

І. Комисията одобри за длъжността „медиатор”

 в услугите „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална  групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” и „Консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” следните кандидати:

  1. Светлана Кременова Згурова
  2. Димитринка Петкова Берберова

 

ІІ. Комисията класира за длъжността „медиатор” резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

Няма класирани резервни кандидати.

 

Елена Тодорова

Председател на комисията