Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително, съгласно приложената справка.

         Приложение: съгласно текста.

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от настоящия мандат Общинския съвет и неговите  постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

 

            І.  ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"   

През отчетния период комисията е разгледала общо 87 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018 г. комисията е разгледала общо 16 бр. преписки и Докладни записки. По четиринадесет от тях е дала положителни становища, по една-отрицателно  и една е приела за сведение.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2018 г. комисията е разгледала общо 20 бр. преписки и Докладни записки. По осемнадесет от тях е дала положителни становища, а две  е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки. По единадесет от тях е дала положителни становища,  една е приела за сведение, а по една се е дала с указания.        

           - През месец ноември 2018 г. комисията е разгледала общо 25 бр преписки и Докладни записки, като по двадесет и четири от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец декември 2018 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки. По единадесет от тях е дала положителни становища, а две е приела за сведение.

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 30 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни записки, като по всяка една от тях е дала положително становище.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание.

          - През месец септември 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По пет  от тях е дала положителни становища, а една  е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018 г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни записки, като по две от тях  е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 18 бр преписки и Докладни записки, като по всички се е произнесла с положителни становища.

           - През месец декември 2018г. комисията не е провела заседание.

 

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"       

През отчетния период комисията е разгледала общо 45 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала общо 3 бр  преписки и Докладни записки. По всяка една от тях е  дала  положително становище.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 14 бр  преписки и Докладни записки. По единадесет от тях е  дала положителни становища,  една е приела за сведение, а по две е изискала допълнителна проверка.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни записки. По седем от тях е  дала положителни становища, по три-отрицателни, а две е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 10 бр преписки и Докладни записки, като е дала седем положителни и три отрицателни становища.

           - През месец декември 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По четири от тях се е произнесла с положителни становища, а по две с отрицателни.

 

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"    

През отчетния период комисията е разгледала общо 25 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала  общо 2 бр  преписки и Докладни записки, по които е   дала положителни становища.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2018г. комисията е разгледала  общо 7 бр  преписки и Докладни записки. По четири от тях е дала положителни становища, а три е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки.  По три от тях е дала положителни становища, по две – указания ,а една е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По три от тях е дала положителни становища, две е приела за сведение, а по една комисията е дала указания.

           - През месец декември 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки, като по две от тях се е произнесла с положителни становища, а две е приела за сведение.

 

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"           

През отчетния период комисията е разгледала общо 34 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни записки. По десет от тях е дала положителни становища, а по една-указания.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание.

          - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни записки, като една е приела за сведение, а по шест е изразила положителни становища.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и Докладни записки, като и по деветте се е произнесла с положителни становища.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки, като по всички разгледани материали е дала положителни становища.

           - През месец декември 2018г. комисията е разгледала една преписка, по която е изразила положително становище.

           

VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 21 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки, като по всички се е дала положителни становища.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание

          - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки. По три от тях  се е произнесла с положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки, като по три от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По пет от тях е дала положителни становища, а по една-отрицателно.

           - През месец декември 2018г. комисията е разгледала общо 3 бр. преписки и  Докладни записки,  като по всяка една от тях  е дала положително становище.         

 

I. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала  1 бр преписки и Докладни записки, по която  е дала положително становище.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание

          - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки. По три от тях  е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала  3 бр. преписки и Докладни записки. По две от тях се е произнесла с положителни становища, а третата е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и Докладни записки, като е  дала четири положителни становища и едно отрицателно. 

           - През месец декември 2018г. комисията не е провела заседание.

 

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 14 бр. преписки и Докладни, както следва:           

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала една Докладна записка, по която е дала положително становище.

           - През месец август 2018г. комисията не е провела заседание.

          - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки. По три от тях е дала положителни становища, а  една е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни записки, като е дала едно положително становище и едно-за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни записки, като и по седемте се е произнесла с положителни становища.      

           - През месец декември 2018г. комисията не е провела заседание.

 

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 17 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и  Докладни записки, по които е дала положителни становища.

- През месец август 2018г. комисията не е провела заседание

           - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и  Докладни записки. По две от тях е дала  положителни становища и две е приела за сведение.

           - През месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки. По две от тях е дала  положителни становища, а две е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни записки. По всяка една от тях е дала положително становище.

           - През месец декември 2018г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни записки, като и по двете е дала положителни становища.

 

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 102 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец юли 2018г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни записки. Дала е шестнадесет положителни становища и едно отрицателно.

- През месец август 2018г. комисията не е провела заседание

           - През месец септември 2018г. комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни записки. По двадесет и една от тях е дала  положителни становища, а една е приела за сведение.

           - За месец октомври 2018г. комисията е разгледала общо 19 бр преписки и Докладни записки. По осемнадесет от тях е дала  положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец ноември 2018г. комисията е разгледала общо 28 бр преписки и Докладни записки, като една е приела за сведение, а всички останали е счела за законосъобразни.

- През месец декември 2018г. комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни записки. По петнадесет от тях  е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

 

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 388 броя преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период от месец юли 2018г. до месец декември 2018 г. включително, са проведени 5 /пет/ редовни заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград, на които бяха гласувани да отпаднат следните Докладни записки:

 

- Съгласно Протокол от 19.07.2018г., отпадналата Докладна записка от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград е 1 /една/, както следва:

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост по реда на чл.35 ал.3 от  ЗОС – имот 21052.1017.218 в Димитровград, на  „Монтаж инженеринг“ ЕООД  Димитровград

 

- Съгласно Протокол от  20.09.2018 г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС - Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от  18.10.2018 г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС - Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от  22.11.2018 г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС - Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от  13.12.2018 г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС - Димитровград.

 

           През отчетния период от месец юли 2018 г. до месец декември 2018г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 5 /пет/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник и 1 /едно/ тържествено заседание  по повод 71-годишнината на Димитровград - 02.09.2018г., на което бяха връчени  отличията „Почетен гражданин на община Димитровград” на Димитър Тодоров Беремски и Добромир Димчев Делев

 

В дневния ред на заседанията за този период бяха включени за обсъждане 115 Докладни записки, описани както следва:

 

- от Кмета на община Димитровград – 89 бр.

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград – 6 бр.

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград – 18 бр.

- от сесийна група ГЕРБ - 0

- от сесийна група БСП - 2

- от сесийна група „Да за Димитровград” - 0

            - независими общински съветници - 0

 

              В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

„Да за Димитровград”

 

 

 

БСП

ГЕРБ

Нез. общински съветници

Постоянни комисии

Социални дейности и здравеопазване

 

 

 

 

 

16

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

 

 

 

 

 

 

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

 

 

 

 

 

1

Местна власт

5

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

 

 

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

1

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

 

2

 

 

1

 

     

     

За отчетния период  от месец юли 2018г. до месец декември 2018г. включително няма оттеглени след дебат Докладни записки. За същия период Съвета е гласувал общо 131 Решения, като от тях 3 / три / са Решенията, с които не се приемат предложените проекти и направени предложения, както следва:

 

 1. Решение № 1013/26.07.2018г., с което не се приема предложението на г-жа Валентина Кунева, да се промени т.5 в диспозитива на решението и като първоначална цена бъде записана по- високата стойност - 3550 лв. и 40 ст.

 

 1. Решение № 1047/27.09.2018г., с което не се приема предложението на г-н Стефан Димитров, цената в проекта за решение за продажбата на имота да не бъде в размер на 194 000 лв. без ДДС, а да бъде 500 000 лв. без ДДС

 

 1. Решение № 1090/29.11.2018г., с което не се приема предложението на г-н Леко Леков в т.86 от параграф 4 да бъде променена по следния начин. В заглавието на т.86 да бъде записано- Наемана цена за отдаване под наем на закрити помещения на Зеленчуков пазар на ул.”Елин Пелин” № 6 е както следва: буква а)- за помещения наети от търговци 6 лв., буква б)- за помещения наети от земеделски производители 3 лв., съответно без ДДС.

 

Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

 

            1. По жалба на гражданин на Община Димитровград против Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано АД № 414/2016г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.01.2017г., а на 24.02.2017г. е постановено  Решение №58 от 24.02.2017г.,  с което  се обявява нищожността на текста на чл.15, т.1, т.2 и т.3 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. В останалата си част жалбата от гражданина е отхвърлена и същият е осъден да заплати разноските по делото. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС. Съгласно Решение №10659/23.08.2018г., постановено по адм. дело №3995/2017г. на ВАС, обезсилва решение № 58/24.02.2017г., постановено по АД № 414/2016г. на АС-Хасково.

           

            2. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 72, чл.73 и чл.74 от  Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано АД № 71/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.04.2018г., а на 29.05.2018г. е постановено  Решение №425/29.05.2018г., с което  се обявява за нищожна по жалба на лицето чл.72 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград и се отхвърля оспорването на жалбоподателя против чл.73 и чл.74 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС. Делото е насрочено за разглеждане за 04.11.2019г.

 

 

            3. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 8, т.5, в частта „форсирането на двигатели от всякакъв вид” от Наредба №2 за опазване на обществения ред  е образувано АД № 327/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 23.05.2018г., а на 08.06.2018г. е постановено  Решение № 500 от 08.06.2018г.,  с което  се обявява за нищожна разпоредбата на чл. 8, т.5 в частта „форсирането на двигатели от всякакъв вид” от  Наредба №2 за опазване на обществения ред. Постановеното решение е влязло в законна сила на 13.07.2018г.

           

            4. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.2, ал.4, чл.9, ал.2, т.6, чл.19, ал.1, т.6.2 и чл.76, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” от Наредба № 26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни е образувано Административно дело № 512/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 26.09.2018г., а на 23.10.2018г. е постановено  Решение № 744 от 23.10.2018г.,  с което  се отменя чл.2, ал.4, чл.9, ал.2, т.6, чл.19, ал.1, т.6.2 и чл.76, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” от Наредба № 26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни. Постановеното решение е влязло в законна сила на 19.11.2018г.

 

            5. По жалба  на гражданин на Община Димитровград против Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград, в частта по чл.61, ал.2, т.4 от същата наредба е образувано Административно дело № 912/2017г. по описа на Хасковски административен съд. С определение от 13.09.2017г. жалбата на гражданина на община Димитровград е оставена без разглеждане, а производството по АД № 912/2017 г. е прекратено. Горепосоченото определение е обжалвано от жалбоподателя пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 11724/2017 г.по описа на ВАС. Върховен административен съд е отменил определение от 13.09.2017г., постановено по адм. дело № 912/2017г. на АС-Хасково и е върнал делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. С Определение от 12.12.2017г. е спряно производството по АД № 912/2017г. по описа на АС-Хасково до постановяването на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 662/2017 г. по описа на Хасковския административен съд / делото описано под т.6 от същата справка/.

 

            6. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано АД № 662/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. По делото е постановено решение № 724/13.11.2017г., с което  се отменя разпоредбата на чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград в частта й „повече от два часа”, като се отхвърля оспорването на жалбоподателя в останалата му част. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №554/2018г. по описа на Върховен административен съд. Делото е насрочено за разглеждане на 27.05.2019г.

 

            7. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.5, ал.1, т.4 и т.5, чл.16, т.4, чл.24, ал.2, чл.31, чл.60, ал.2, т.1 и т.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 7/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 21.02.2018г., а на 16.03.2018г. е постановено  Решение №184 от 16.03.2018г.,  с което  се отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, чл.5, ал.1, т.4 и т.5, чл.16, т.4, чл.24, ал.2 и чл.31 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград, а протеста за отмяна на чл.60, ал.2, т.1 и т.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е отхвърлен. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №5218/2018г., насрочено за разглеждане на 30.01.2019г.

 

            8. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл. 69 и чл.70 от  Наредба №7 за управление на общинските пътища определяне  е образувано АД № 73/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.04.2018г

., а на 27.07.2018г. е постановено  Решение № 602 от 27.07.2018г.,  с което  се обявяват за нищожни разпоредбите на 69 и чл.70 от Наредба №7 за управление на общинските пътища. Решението е влязло в законна сила на 05.09.2018г.

 

            9. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 857/25.01.2018г. на Общински съвет - Димитровград е образувано АД № 189/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 22.05.2018г. жалбата на гражданина на община Димитровград е оставена без разглеждане, а производството по АД № 189/2018 г. е прекратено. Горепосоченото определение е обжалвано от жалбоподателя пред Върховен административен съд и към момента делото е висящо.

 

            10. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.67 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 72/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 13.06.2018г., а на 13.07.2018г. е постановено  Решение № 561 от 13.07.2018г., с което се отменя разпоредбата на чл.67 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград. Решението е влязло в законна сила на 09.08.2018г.

 

            11. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.6, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 366/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 13.06.2018г., а на 13.07.2018г. е постановено  Решение № 558 от 13.07.2018г., с което се обявява за нищожна разпоредбата на чл.6, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред  Решението е влязло в законна сила на 09.08.2018г.

 

            12. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.20, ал.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 444/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 27.06.2018г. С Определение от 25.07.2018г. жалбата е оставена без разглеждане, като недопустима, а делото е прекратено. Определението е влязло в законна сила на 21.08.2018г.

 

            13. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.62, ал.2, т.2, т.1 в частта „на потребител навършил 14 години-5 лв.” от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 347/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 13.06.2018г., а на 12.07.2018г. е постановено  Решение № 562 от 12.07.2018г., с което се отменя чл. 62, ал.2, т.II, т.1 в частта „на потребител, навършил 14 години – 5 лв.” от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград. Решението е влязло в законна сила на 09.08.2018г.

            14. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу  Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване е образувано Административно дело № 355/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 06.06.2018г., а на 05.07.2018г. е постановено  Решение №534 от 05.07.2018г.,  с което  се отменя изцяло Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №10248/2018г., насрочено за разглеждане на 11.11.2019г.

 

15. По жалба  от сдружение с нестопанска цел  срещу Наредба № 7 за управление на общинските пътища е образувано АД № 412/2017г. по описа на Административен съд – Хасково.

        На 21.04.2017г. в деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд – Хасково ведно с приложен протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.1, ал.2; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.32; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища. С определение от 11.04.2017 г., постановено по  АД № 412/2017г. е частично прекратено производството, образувано по протест на ОП-Хасково, касаещ оспорване на разпоредбата на чл. 66 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища. В тази си част АД № 412/2017г. е присъединено към АД № 285/2017г. по описа на Административен съд-Хасково за разглеждане в общо производство.

        На 11.05.2017г. в деловодството на ОбС-Димитровград постъпи съобщение от Адм. съд – Хасково ведно с приложена молба от гражданин на община Димитровград, против чл.66, ал. от  Наредба № 7 за управление на общинските пътища, за присъединяване към АД № 285/2017 г.  Делото е разгледано на 21.06.2017г., а на 29.06.2017г. е постановено  Решение № 428 от 29.06.2017г.,  с което  се обявява за нищожна разпоредбата на чл. 66, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за управление на общинските пътища. Решението е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №8831/2017г., насрочено за разглеждане на 17.10.2018г.

 

            16. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.34, ал.1, т.1.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 12,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.1.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.2.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.2.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.3.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.3.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 1,50 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата” и чл.34, ал.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 731/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 24.10.2018г., а на 21.11.2018г. е постановено  Решение №891 от 21.11.2018г.,  с което  се отменят чл.34, ал.1, т.1.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 12,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.1.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.2.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.2.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.3.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.3.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 1,50 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата” и чл.34, ал.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като към момента няма насрочване.

 

            17. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.43, ал.1, т.16 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 830/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 24.10.2018г., а на 26.11.2018г. е постановено  Решение № 877 от 26.11.2018г.,  с което  се отменя чл.43, ал.1, т.16 16 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Постановеното решение е влязло в законна сила на 28.12.2018г.

 

            18. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.3, ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили”, чл.27 и чл.40 в частта „50 лв./петдесет/ лв.” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 1021/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Съгласно Протоколно определение от 19.12.2018г. делото частично прекратено, в частта му касаеща протестирането на чл.40 от Наредба №2, а в останалата си част е висящо.

 

            19. Въз основа на Заповед № АК-04-20/01.11.2018г. от Областен управител на област Хасково срещу Решение № 1046/27.09.2018г. на Общински съвет-Димитровград, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество е образувано Административно дело № 1062/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане на 08.01.2019г., като към момента няма произнасяне.

                     

              За отчетния период от месец юли 2018г. до месец декември 2018г. включително няма постъпили писмени  питания към кмета на общината, а по време за редовните заседания – 2 /две/ устни.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. са постъпили и са изходирани, както следва:

- 194 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и Общински съвет – Димитровград;

- 336 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет сайта на Община Димитровград.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на Районна прокуратура – Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg.

 

 

Относно работата на Общински съвет – Димитровград по Закона за достъп до обществена информация / ЗОДОИ/ отчитаме, че през  2018 година  в Общински съвет - Димитровград няма постъпили писмени Заявления за достъп до обществена информация, които да са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, както и  в деловодната система Archimed eProcess.

 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ

 

 1. Постъпили заявления за ДОИ – няма
 2. Оттеглени ЗДОИ – няма;
 3. Оставени без разглеждане - няма
 4. По субекти на правото на ДОИ
 • от граждани на Република България -  няма                                                               

 

 1. По вид на заявлението   
 • Писмени ЗДОИ - няма
 • Електронни ЗДОИ – няма

 

 1. По вид на информацията
 • официална информация – няма
 • служебна информация - няма

 

 1. По теми
 • упражняване на права или законни интереси на гражданите  - 0 броя
 • процес на вземане на решения - 0 броя
 • контролна дейност на администрацията - 0 броя
 • предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 броя
 • проекти на нормативни актове - 0 броя
 • изразходване на публични средства – 0 броя
 • отчетност на институцията - 0 броя
 • други теми - 0 броя

 

 1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2018 г.
  • предоставяне на свободен ДОИ – няма;
  • предоставяне на частичен ДОИ – няма;
  • уведомяване на заявителя за липса на исканата информация – няма; 
  • исканата информация не се предоставя  по реда на ЗДОИ – няма;                          

 

 1. Срок за издаване на решението за ДОИ
  • Веднага – няма;
  • в  14 дневен срок – няма;                                          
  • в законоустановения срок след удължаването му – няма; 

 

 1. Отказ на Заявителя от предоставения му достъп - няма
 2.  Жалби срещу решения по предоставяне на ДОИ - няма

                            

Уеб-сайт на Общински съвет - Димитровград, предоставя актуална информация за всички сфери на дейност на Общинският съвет, като и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. Предоставя се възможност за приемане и по електронен път на Заявления за достъп до обществена  информация на следния e-mail адрес: [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград