Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.02.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 02. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-56/14.02.2019г. (изх. № РД-28-85/13.02.2019г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-57/14.02.2019г. (изх. № РД-28-86/13.02.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-60/14.02.2019г. (изх. № РД-28-89/13.02.2019г.) от Иво Димов относно: Списък на спортните обекти и съоръжения, предвидени за отдаване под наем през 2019г., на основание чл.104 от Закона за физическото възпитание и спорта
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-52/11.02.2019г. от Гергана Кръстева  относно: Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. включително
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-54/12.02.2019г. от Тодор Тодоров  относно: Избор на експертно-консултативна комисия за изпълнение на Общинска наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-58/14.02.2019г. (изх. № РД-28-87/13.02.2019г.) от Иво Димов относно: Придобиване на недвижим имотимот с идентификатор 39668.142.12 по КК на с. Крепост (стар номер 142012), собственост на ОУ „Хр.Ботев”, от община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-59/14.02.2019г. (изх. № РД-28-88/13.02.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – имот УПИ Х-575 кв. 54 с. Радиево, на  С.С.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-61/14.02.2019г. (изх. № РД-28-90/13.02.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – 1/6 ид. част от имот 21052.1016.88 в Димитровград, на Ч.И.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-53/12.02.2019г. (изх. № РД-28-84/12.02.2019г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване на поземлен имот с идентификатор  39668.142.12 по кадастралната карта за землището на с.Крепост  ,собственост на НОУ „Христо Ботев” с.Крепост, с вид на територията „земеделска” с н.т.п. „нива” , с цел промяна предназначението на земеделската земя и изграждане на сондажен кладенец за питейно-битова вода с прилежаща инфраструктура за допълнително водоснабдяване на с.Крепост и прилежащата на пътя Крепост -Хасково смесена производствена зона.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-3#3/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-4#3/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-43#1/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-45#1/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-47#1/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-48#1/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-49#1/20.02.2019г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: