Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY

 

 

Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY

 

В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, община Димитровград приключи „Проучване на разработването на система за ранно предупреждение с използване на телеметрични станции за мониторинг в реално време“ с помощта на експерти.

С настоящото проучване и извършеното преди това „Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в Димитровград в съответствие на водните източници с Регламентите на Европейския съюз и географиране на точките“, са определени местата, на които ще бъдат поставени контролните мониторингови станции, които ще следят за девиации в основните параметри на питейната вода, обект на контрол съгласно нормативната база на Европейското законодателство.

Към настоящия момент приключва изготвянето на техническата документация за обявяване на обществена поръчка за доставка и монтаж на необходимото оборудване. Проектът се изпълнява в партньорство с гръцката община Ореокастро и бюджетът възлиза на 1 326 992 лв., от които 474 250 лв. е бюджетът за община Димитровград. Крайната дата на изпълнение на проекта е 9 май 2019 г.  ________________________________________________________________

”Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие”, съгласно договор за субсидия № В2.6f.02/10.11.2017г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „КНСЛТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

 

 

 

 

Последна промяна: 09:19:56, 08 март 2020

Още новини

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

82

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

111

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Works Contract Award Notice

140

  Project NoCB005.2.21.052 – Joint Actions to Regain ATTRACTIVEness in the CBC Area (More Attractive); Contract No. RD-02-29-191/23.07.2019         WORKS CONTRACT AWARD NOTICE Contract title: “Repair and reconstruction of pedestrian zone and green zones in central city part /”Bulgaria” blvd/ Dimitrovgrad – V stage –Repair and reconstruction…

Към всички новини