Протокол за проведено интервю-социален работник

П Р О Т О К О Л  № 2

От проведено  интервю за длъжността „социален работник” за Център за комплексни услуги към Община Димитровград във връзка с изпълнение на проект „Център за комплексни услуги”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005

На 13.09.2018 год. от 14:00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград, ет.2, заседателна зала, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-06-1296 от 12.09.2018г. на Кмета на Община Димитровград, за провеждане на интервю за длъжността „социален работник”.

 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Иванова Шаркова – ръководител проект „Център за комплексни услуги”; началник отдел „Хуманитарни дейности”,   

ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Жанета Георгиева Желева – директор на дирекция „Социално подпомагане”, Димитровград;
 2. Катерина Александрова Мазгалова – координатор проект „Център за комплексни услуги”;
 3. Галина Кирилова Добрева-Пенева – главен експерт в отдел „Хуманитарни дейности,”;
 4. Веселина Колева Колева – технически сътрудник проект „Център за комплексни услуги”

 

            Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Попълване на въпросник от явилите се кандидати
 2. Провеждане на събеседване
 3. Одобряване на кандидатите

 

По точка първа:

Комисията констатира, че допуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник”, съгласно Протокол №1 от 12.09.2018г.:

1. Таня Христова Русева-Данева;

2. Ваня Радева Гочева

се явиха на интервюто.

 

Комисията констатира също, че допуснатата до интервю кандидатка за длъжността „социален работник” Севгюл Салим Хасан, съгласно Протокол №1 от 12.09.2018г., не се яви на интервюто.

 

Председателят на комисията обяви началото на интервюто в 14:05 часа. На кандидатите бяха раздадени въпросници, които те попълниха в рамките на 30 минути.

 

По точка втора

При индивидуалното събеседване с кандидатите бяха зададени следните въпроси:

 1. Какви услуги ще се предоставят по проекта „Център за комплексни услуги”?
 2. Как ще популяризирате услугите на Центъра сред населението на община Димитровград?
 3. Как ще мотивирате хората да кандидатстват за социални асистенти?

 

По точка трета

Всеки член от комисията оцени качествата на кандидатите, въз основа на отговорите от въпросника и получените отговори по време на събеседването, по 5-степенната скала и попълни Оценъчна карта №1 /индивидуална/, след което комисията разнесе окончателните резултати в Оценъчна карта №2.

 

Таблица за класиране на кандидатите за длъжността „социален работник”, съгласно окончателните резултати от Оценъчна карта №2.

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Брой точки, съгласно оценъчни карти №2

 1.  

Таня Христова Русева-Данева

77

 1.  

Ваня Радева Гочева

85

 

След проведеното интервю комисията взе решение – класира на първо място Ваня Радева Гочева.

 

Одобреният кандидат се обявява на интернет страницата на Община Димитровград.

 

Настоящият протокол се състави на 13.09.2018 год.

 

КОМИСИЯ:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................

                                                                                                Ант. Шаркова

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1. ...............................

                                                                                              Ж. Желева

 

                                                                                    2. .................................

                                                                                              К. Мазгалова

 

  3. .................................

                                                                                              Г. Пенева

 

   4. .................................

                                                                                              В. Колева

 

 

Протоколът се представя за утвърждаване от кмета на Община Димитровград с предложението да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат, а кандидата, класиран на второ място, да бъде определен за резерва.

 

Утвърдил: ………………

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград