Списък на класираните кандидати за длъжността „хигиенист” по проект „Подкрепа за всички деца” Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

С  П  И  С  Ъ  К

 

 

 

На класираните кандидати за длъжността „хигиенист” по проект  „Подкрепа за всички деца” Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

 

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-82/22.01.2019 год. на Кмета на Община Димитровград на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява класираните кандидати за съответната длъжност, както следва:

 

І. Комисията класира за длъжността „хигиенист” следните кандидати:

  1. Марийка Тонева Димитрова

 

 

Елена Тодорова

Председател на комисията