Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 31.01.2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 31. 01. 2019 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-15/16.01.2019г. (изх. № РД-28-6/16.01.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на бюджета на общината за 2019 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-18/17.01.2019г. (изх. № РД-28-9/17.01.2019г.) от Иво Димов относно: Годишна Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-20/17.01.2019г. (изх. № РД-28-11/17.01.2019г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-33/17.01.2019г. (изх. № РД-28-24/17.01.2019г.) от Иво Димов относно: Промяна на Решение №1005/2018г. за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-34/17.01.2019г. (изх. № РД-28-25/17.01.2019г.) от Иво Димов относно: Промяна на Решение №1014/2018г. за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-6/10.01.2019г. (изх. № РД-28-2/10.01.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-290/28.12.2018г.  от Общински съвет - Димитровград относно: Приемане на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани  постижения от Община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-37/18.01.2019г. от Гергана Кръстева  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1091/29.11.2018г. на Общински съвет Димитровград, изразяваща се в неправилно посочване на новите точки в Приложение №1 към чл.71 ал.1 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, а именно неправилно - „нови точки 85 и 86”, вместо правилното –„нови точки 86 и 87”
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-40/21.01.2019г. (изх. № РД-28-29/21.01.2019г.) от Иво Димов относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-41/21.01.2019г. (изх. № РД-28-30/21.01.2019г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на община в Община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-38/18.01.2019г. (изх. № РД-28-28/18.01.2019г.) от Иво Димов относно: Приемане на План за действие на Община Димитровград за 2019 година в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Общинска стратегия за развитие на младежта (2018-2020)
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-10/15.01.2019г. (изх. № РД-28-4/15.01.2019г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: