Приемане на Наредба № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; predsedatel@dimitrovgrad.bg

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ

           1.ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

            2.КОСТА КОСТОВ-ЧЛЕН НА ПК”ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД”

            3.ТОДОР ТОДОРОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

            4.ИВА АЛЕКСАНДРОВА-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

            5.ВАНЯ ДИМИТРОВА-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

            6.СТЕФАН ВЕНКОВ-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

            7.ВАЛЕРИ ХРИСТОВ-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

            8.ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ- ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 21 за условията и реда за  отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ от община Димитровград

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград

 

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

            С Решение № 122/28.02.2008г. Общински съвет-Димитровград е приел Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград, която е регулирала обществените отношения в тази насока повече от 10 години. Тази наредба е многократно изменяна съответно с Решение № 625/28.05.2009 г.; Решение № 675/23.07.09 г.; Решение № 763/27.10.2009г., Решение № 378/26.07.2012г., Решение № 1129/12.12.2013г. на Общински съвет Димитровград.

            С всяка следваща година се увеличават кандидатурите на деца и младежи за отпускане на стипендии и финансово стимулиране като през 2018г. са били 215 деца  и младежи, от които на 190  е отпуснат финансов стимул, а на 25 е отказано финансово стимулиране поради това, че съобразно получените точки, те са получили равностойност под 50 лв., което е недопустимо по сега действащата наредба.

            От практическа гледна точка експертно-консултативната комисия, която е оценявала кандидатите е срещала редица трудности при вземане на решение дали за едно по вид състезание или участие на кандидата да се дадат точки или не, тъй като в повечето случаи участието не е било скрепено с документ за класиране на първо, второ или трето място или с индивидуална награда. В много голям  брой от случаите кандидатите представят награда за формация или отбор, което противоречи на смисъла на наредбата за финансов стимул за индивидуално постижение. Наред с това във времето самите участия са станали изключително разнообразни и много от тях не са част от състезания или форуми, които имат общински, областен или национален характер. Във времето се наблюдава и тенденция, кандидатите да представят дипломи от читалища, които са взели участие в определен форум. Именно поради липса на ясна регламентация на какви точно форуми следва да се участва, както и какви да бъдат документите, които да удостоверяват това участие възникват редица трудности при работата на комисията, както и редица съмнения в правилността на взетите от нея решения, поради което и считаме, че по нов начин и при нова визия следва да бъдат уредени тези обществени отношения чрез приемане на нова правна регламентация чрез изцяло нова наредба за това.

            Именно поради гореизложеното и поради това, че следва да бъдат направени множество промени в действащата наредба, които са не само са многобройни, но и изключително важни на осн. чл.11 от ЗНА вр. с чл. 80 от АПК следва да бъде отменена досега действащата Наредба № 21 и приета нова, която по изцяло нов начин да уреди обществените отношения в посочената сфера.

 

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

 

Основните цели, които ще се постигнат с приемането на Наредба  № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград,са:

1. да се въведе предварителна яснота участието на кои форуми ще бъде оценявано от комисията, като техните видови и изчерпателен списък ще бъде неразделна част от ежегодната програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград, за което в чл.4 от проекта на наредбата е предвидено да има изрично приложение № 1.В този списък ще бъдат посочени всички местни, областни, национални и международни форуми /състезания, конкурси, конференции и други/ участието в които ще носи определен брой точки, както и колко точки ще бъдат определяни за първо, второ и трето място.Програмата ще бъде приемана от Общински съвет-Димитровград до 30 април на текущата година и ще бъде публично оповестявана, поради което и всеки родител и дете ще има възможността да прецени дали участието му в определен форум ще бъде взето предвид при кандидатстването му за финансов стимул.Това ще доведе до пълна прозрачност и яснота, както и до невъзможност за субективна преценка за това дали определен форум следва да бъде оценяван или не при определяне на точките на всеки кандидат.

2.да бъдат въведени ясни задължения на комисията, както и да се прецезират нейните правомощия.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

 

За прилагане на новата Наредба е необходимо ежегодно в бюджета на общината да се планират средства, които са необходими за изпълнението на наредбата като сума за стипендия „Димитровградско дарование” и индивидуални еднократни финансови стимули, както и за възнаграждения за членовете на комисията в посочените в наредбата минимални размери.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на Наредбата, включително финансовите резултати

 

От прилагането на наредбата се очаква по траен и безспорен начин да се регулират отношенията, свързани с отпускането на еднократни финансови стимули и даване на стипендия „Димитровградско дарование”.

От прилагането на наредбата се очаква да са налице ясни критерии и отнапред определени форуми, участието в които ще води до точкуване, които да дадат основата за правилен избор на децата и младежите на които ще бъде давана стипендия „Димитровградско дарование” или еднократен финансов стимул, в резултат на което ще се сведе до минимум възможността да се създава обществено напрежение и недоволство при точкуването на лицата за горното.

От прилагането на наредбата не се очакват финансови резултати според специфичните отношения, които тя урежда и които по своята същност нямат финансов характер и не генерират финансови резултати.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящата Наредба за символиката, отличията и наградите  на община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на ……………. на основание чл.26 от ЗНА.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове,

 

1. Приема Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград.

 2. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 21

 

за условията и реда за  отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ от община Димитровград

 

Раздел I.

Общи положения.

 

 

            Чл.1.   ал.1     С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград.

            ал.2     Наредбата има за цел да стимулира деца и младежи до 19 години с доказани постижения в посочените в чл.2  области.                                  

Чл.2.ал.1 Дете/младеж до 19 години по т. 1 е всяко дете/младеж до 19 години, с постоянен и/ или настоящ адрес на територията на Община Димитровград, което е обхванато от образователната система в предучилищна, основна и гимназиална степен на образование.

ал.2 Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани изяви на регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на наука, техника, изкуство, култура и спорт.

ал.3 Всяко дете и/или младеж до 19 години кандидатства за стипендия и/ или еднократен финансов стимул с не повече от 5 доказани постижения.

Чл.3.   ал.1     Стипендиите и еднократното финансово стимулиране са обособени в два раздела:

            т.1.      Стипендия “Димитровградско дарование”.                               

            т.2.      Еднократно финансово стимулиране.                             

Чл.4.   ал.1     За целите на Наредбата ежегодно до 10 април Кметът на общината внася за утвърждаване от Общинския съвет Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи. До 19 годишна възраст.

ал.2  Към програмата има следните приложения:

т.1 Приложение № 1 - за всички международни, национални, областни и общински олимпиади, състезания, конкурси, научни конференции и фестивали, постиженията в които ще подлежат на оценяване през съответната учебна година,

т.2 Приложение № 2 – оценяването /точкуването/ на постиженията в посочените форуми.

т.3 Приложение № 3-искане за отпускане на еднократен финансов стимул

т.4 Приложение № 4- индивидуална оценъчна таблица

            ал.3     Стипендиите и еднократното финансово стимулиране по тази Наредба са индивидуални и се присъждат за индивидуални постижения от самостоятелно участие. Чл.5    ал.1     За целите на настоящата Наредба се конституира експертно-консултативна комисия за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране.

            ал.2     Експертно-консултативната комисия осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране, изработва  протокол и внася чрез ПК “Образование, младеж и спорт” предложение за утвърждаване от Общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ II.

ОРГАНИ

 

Чл.6. ал.1       Комисията по чл. 5 се състои от Председател и осем члена.

            ал.2     Общинският съвет избира петима общински съветници за членове на Комисията за целия си мандат. Кметът на Общината номинира ежегодно: двама представители на общинска администрация, един носител на почетното звание „Учител на годината”  и  един носител на наградата „Треньор на годината”  за предходната година.                                  

            ал.3     Комисията се назначава за мандат от една година.                               

            ал.4     Комисията се свиква със заповед на кмета на общината и избира Председател от своя състав на първото си заседание.                           

            ал.5     Комисията заседава, ако е налице обикновено мнозинство.                           ал.6     Решенията на Комисията се вземат с повече от половината от присъстващите членове на комисията.                                  

            ал.7     Председателят и членовете на Комисията получават възнаграждение за дейността си в размер на 10% от МРЗ за всяко заседание, участието в  което се удостоверява с подписан протокол.Общата сума на възнагражденията за цялата година на цялата комисия се осигурява от общинския бюджет и не може да надвишава 10% от размера на средствата за стипендии и еднократно финансово стимулиране.                          Чл.7.   ал.1     Комисията ежегодно разработва програмата ведно с приложенията по чл. 4 и я представя на кмета на общината не по-късно от 31 март.

            ал.2     Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване/оценка за стипендиите и еднократните финансови стимули по чл. 4, ал.2.                                  

            ал.3     Комисията може да ползва услугите на външни консултанти.                                   Чл.8.   ал.1            Дейността на комисията се подпомага от Секретар.

            ал.2     Секретарят на комисията е служител на общинска администрация и се  определя със заповед на кмета на общината.                               

            ал.3     Секретарят е без право на глас в Комисията.                             

            ал.4 Секретарят осъществява  административно-техническото обслужване, свързано с дейността на Комисията.                          

            ал.5 За дейността си Секретарят получава  възнаграждение в размер на по 1/2  от МРЗ за страната за месеците март, септември и октомври на текущата година.                Чл.9.Съставът на Комисията се публикува чрез информация в официалния сайт на общината (www.dimitrovgrad.bg) и се представя в медиите.

 

РАЗДЕЛ III.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗБОР.

 

Чл.10. Стипендии и  еднократното финансово стимулиране на деца и младежи до 19 години може да се дава по искане на:

                        1.младежът при навършено пълнолетие;                        

                        2.законен представител от името на малолетното лице,

3.от непълнолетните лица със съгласието на техните законни представители.                               

Чл.11. Всеки кандидат има право на одобрение на една стипендия или финансов стимул за постижения през предходната учебна година.

Чл.12. Кандидатстването и одобрението за стипендията и стимулите по чл. 3 се осъществява в два раздела.

Чл.13.ал.1      Стипендията „Димитровградско дарование” се дава на дете и/или младеж до 19 годишна възраст класирано до трето място на официален форум от европейско или световно ниво за предходната учебна година съгласно приложението към Програмата по чл. 4 ал.2.

ал.2 Процедурата за кандидатстване за Стипендия “Димитровградско дарование”обхваща:

            Т.1 Приемане на документи съгласно чл. 17, което се осъществява от секретаря на комисията всеки работен ден в периода от 15 септември до 30 септември за всяка година.                           

            Т.2  Процедура на одобрение:                              

            Т.2.1.   Комисията разглежда подадените документи  и взема  решение в срок до 10 октомври.                           

            Т.2.2    Комисията взема своето решение на база формуляра за оценка по чл. 4 ал. 2 за всяка от кандидатурите.                               

            Т.2.3    Размерът на стипендията „Димитровградско дарование” е до 2000 лева.      ал.3     Кметът на Община Димитровград връчва стипендията на носителя по време на тържествена церемония.                          

Чл.14. ал.1 Еднократния финансов стимул се дава на деца и/или младежи до 19 години, класирани до трето място на общинско и/или областно ниво, и за участие и/или класиране на национално и международно ниво за предходната учебна година  на форум, включен в приложение № 1 по чл.4 към програмата.                          

            ал.2     Процедурата за кандидатстване  за еднократен финансов стимул обхваща:

Т.1 Приемане на документи съгласно чл.4 се осъществява от секретаря на комисията всеки работен ден в периода от 15 септември до 30 септември за всяка година.                              

            Т.2 Процедура на одобрение:                               

            Т.2.1 Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 10 октомври.                                  

            Т.2.2 Комисията взема решение за всяка от кандидатурите, на база индивидуална оценъчна таблица –приложение № 4 към чл. 4

            Т.2.3    Размерът на еднократния финансов стимул е до една МРЗ, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 50 лв.                  ал.3     Процедура на изплащане: Еднократния финансов стимул се изплаща от Община Димитровград в брой или по банков път.                                  

                      

 

РАЗДЕЛ IV.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

 

Чл.15. При кандидатстване се подават следните документи:

            Т.1.      Искане за отпускане на  еднократен финансов стимул съгласно приложение №3 към чл.4 ;                                   

            Т.2.      Документ / копие/, удостоверяващ възрастта;                            

            Т.3.      Документ /оригинал/, удостоверяващ учебното заведение, което е посещавало детето/младежа до 19 годишна възраст през предходната учебна година;         Т.4.      Копие от доказателства / поименни сертификати, поименни грамоти и други поименни награди/ за участия през последната учебна година в общински, областни, национални и/или международни прояви във форумите, посочени в приложение № 1 към чл.4;                               

            Т.5.      Мотивационно писмо.                               

            Т.6.      Препоръка от преподавател/ треньор в областта, за която се кандидатства съдържаща потвърждение за индивидуалното постижение на кандитата.                        

 

РАЗДЕЛ V.

ФИНАНСИРАНЕ.

 

Чл.16. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:

            Т.1.      Бюджета на общината, съгласно План-сметката, приета с бюджета на общината за текущата година;                                 

            Т.2.      Програми и проекти, спечелени от Община Димитровград;                          Т.3.      Дарения, спонсори и други;                          

 

РАЗДЕЛ VI.

МОНИТОРИНГ.

 

Чл.17. Секретарят на Комисията дава гласност на Общинската програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране в седемдневен срок след утвърждаването й чрез публикация в интернет страницата на Община Димитровград.

Чл.18. В края на всяка календарна година Комисията представя отчет за дейността си пред Общински съвет и кмета на Община Димитровград.

Чл.19. Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован.

Чл.20. Комисията публикува решенията си в официалния сайт на Община Димитровград.

 

 

РАЗДЕЛ VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Настоящата Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград е приета с Решение № …………………. на ОбС-Димитровград.

§2 Настоящата Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград отменя изцяло Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Димитровград,приета с решение  на ОбС-Димитровград, приета с решение № 122/28.02.2008г

 

 

 

 

 

 

                1.ГЕРГАНА КРЪСТЕВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС-ДИМИТРОВГРАД

……………………………………………………………………………………………………………

 

                2.КОСТА КОСТОВ-ЧЛЕН НА ПК”ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД”

………………………………………………………………………………………………………………………

 

               3.ТОДОР ТОДОРОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

………………………………………………………………………………………………………………………

 

               4.ИВА АЛЕКСАНДРОВА-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

………………………………………………………………………………………………………………………

 

             5.ВАНЯ ДИМИТРОВА-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

………………………………………………………………………………………………………………………

 

             6. СТЕФАН ВЕНКОВ-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

………………………………………………………………………………………………………………………

            7.ВАЛЕРИ ХРИСТОВ-ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

…………………………………………………………………………………………………

 

           8. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ- ЧЛЕН НА ПК”ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”

…………………………………………………………………………………………………