Списък на одобрените кандидати за длъжността „логопед” по проект „Подкрепа за всички деца” Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

С  П  И  С  Ъ  К

 

На одобрените и резервните кандидати за длъжността „логопед” в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом” по проект „Подкрепа за всички деца” Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-1783/07.12.2018 год. на Кмета на Община Димитровград на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”,Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява одобрените и класираните резервни кандидати за съответните длъжности, както следва:

І. Комисията одобри за длъжността „логопед” следните кандидати:

  1. Таня Илиева Цанева

 

ІІ. Комисията класира за длъжността „логопед” резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

Няма класирани резервни кандидати

 

 

Елена Тодорова

Председател на комисията