Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 20.12.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 20. 12. 2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-277/07.12.2018г. (изх. № РД-28-589/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-278/07.12.2018г. (изх. № РД-28-590/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-288/13.12.2018г. (изх. № РД-28-599/13.12.2018г.) от Иво Димов относно: Освобождаване на училища, читалища и лечебни заведения на територията на община Димитровград от такса „битови отпадъци” за 2019 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-282/07.12.2018г. (изх. № РД-28-594/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Промяна на Решение № 441/2016г. за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост, в с. Крепост, общ. Димитровград
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-287/10.12.2018г. (изх. № РД-28-598/10.12.2018г.) от Иво Димов относно: Промяна на Решение 872 от 22.02.2018 г. във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на допустими разходи в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.”България) – I-ви етап, гр.Димитровград”  по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-272/05.12.2018г. от Тодор Тодоров относно: Избор на експертно-консултативна комисия за реализиране на Общинска наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград за 2019 г.
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-271/05.12.2018г. от Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2019 година
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-286/07.12.2018г. (изх. № РД-28-596/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Димитровград за 2019г.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-275/06.12.2018г. (изх. № РД-28-587/06.12.2018г.) от Иво Димов относно:

              1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година;

              2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград за 2019 година

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-281/07.12.2018г. (изх. № РД-28-593/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-276/07.12.2018г. (изх. № РД-28-588/06.12.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на персонала на Общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” – Димитровград
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-283/07.12.2018г. (изх. № РД-28-595/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Придобиване на недвижим имот – част от сграда в УПИ II кв.34 с. Крепост, частна държавна собственост, от община Димитровград
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-279/07.12.2018г. (изх. № РД-28-591/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в имот УПИ VI – 108 в кв.15 с. Долно Белево между община Димитровград и Н.Д.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-280/07.12.2018г. (изх. № РД-28-592/07.12.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от  ЗОС – имот УПИ X-529 кв.45 с.Черногорово, на  С.А.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-270#1/12.12.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-274#1/12.12.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-285#1/12.12.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: