Окончателен проект на Програма КАВ

Окончателен проект на Програма КАВ

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА

 ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.

 

 

Община Димитровград вече разполага с изготвен окончателен проект на Програмата за качество на атмосферния въздух, след успешно кандидатстване през 2017 год. и подписан Договор за бъзвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. за изпълнение на проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Стойността на проекта е 182 000 лв.

Изготвената програма е разработена от „Обединение „Димитровград – Програма КАВ 2017”. в рамките на сключения с община Димитровград договор за изпълнение от 12.03.2018 г. с предмет „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“ по Процедура BG16M1OP002-5.002: Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Програмата е с период на действие 2019-2023г.

Необходимостта от програмата произлиза от факта, че Димитровград е един от градовете в ЕС с превишени стойности по отношение на нормите за качеството на атмосферния въздух (КАВ) по показателя ФПЧ10 (Фини прахови частици под 10 микрона).

Разработването на нова програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023г. бе необходимо с цел планиране на реалистични и адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и които да доведат до постигане на определените екологични норми.

 Основните мерки заложени в програмата за КАВ са насочени към:

1.Подмяна на битовото отопление с дърва и въглища с по-екологични алтернативи, с приоритет подмяната на битовото отопление на дърва, които са с най-висок емисионен фактор;

2. Мерки за преустановяване изгарянето на отпадъчни материали за отопление, извършване на проверки, даване на предписания и налагане на глоби при установено изгаряне на отпадъчни материали.

Към момента предстои Програмата за КАВ да бъде разгледана и приета от Общински съвет – Димитровград.

 Основната цел на програмата е подобряване качеството на атмосферния въздух и осигуряване на здравословна околна среда на жителите на Димитровград.

 

 

                                                                                             

Последна промяна: 16:56:39, 14 Февруари 2023

Още новини

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция,

43

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 септември 2023г. от 10.30 часа в зала „Гроссето”, бул. „Г.С.Раковски” № 15, гр. Димитровград.   По проекта се предоставят пакет от интегрирани социални,…

Обновения театър ще бъде открит официално на 5 септември

86

На 5 септември 2023г. (вторник) от 18.30ч. Община Димитровград ще открие с официална церемония тип „рязане на лента” на обновения Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, Димитровград. Културната институция е напълно обновена в резултат на извършен мащабен ремонт по проект “Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград. Проектът се…

Покана за заключителна пресконференция по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”

120

      ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 7 юни 2023г. (сряда) от 11.00ч. в залата на II етаж на Общинска администрация по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”. Проектът се изпълнява по…

Проект FARO

212

Противоречивото наследство в европейските градове - създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите

Към всички новини