Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.11.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29. 11. 2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-245/15.11.2018г. (изх. № РД-28-525/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-246/15.11.2018г. (изх. № РД-28-524/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-252/15.11.2018г. (изх. № РД-28-535/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград (приета с решение № 766/28.09.2017г.)
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-212#1/05.11.2018г. (изх. № РД-28-484/01.11.2018г.) от Иво Димов относно: Изменение и допълнение на проект на Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Димитровград
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-238/07.11.2018г. (изх. № РД-28-519/07.11.2018г.) от Иво Димов относно: Изменение и Допълнение на Решение № 797/30.11.2017 г. на Общински съвет Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-239/08.11.2018г. (изх. № РД-28-520/08.11.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Програма за качество на атмосферния въздух на Община Димитровград за периода 2019-2023 г. (Програма за КАВ)
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-236/06.11.2018г. (изх. № РД-28-516/06.11.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване Проект за изменение на  устройствена план- схема за газоснабдяване към ПУП Димитровград, одобрена с решение № 698/23.07.2009г. на Общински съвет Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-263/16.11.2018г. (изх. № РД-28-543/15.11.2018г.) от Иво Димов относно:Кандидатстване на община Димитровград по
 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-249/15.11.2018г. (изх. № РД-28-538/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-244/15.11.2018г. (изх. № РД-28-541/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Отпускане на безлихвен заем на ПЕГ „Д-р Иван Богоров” Димитровград
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-262/16.11.2018г. (изх. № РД-28-544/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване на годишна издръжка за едно дете в детските градини и детските кухни, местна дейност, за бюджетната 2019 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-248/15.11.2018г. (изх. № РД-28-539/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Просвета 1921” с.Злато поле
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-247/15.11.2018г. (изх. № РД-28-540/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение – бивш клуб „Строител” бул.”Трети март” 1 – на Мото-туристически клуб „Викингите”   гр.Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-254/15.11.2018г. (изх. № РД-28-526/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Цар Симеон” по реда на Закона за общинската собственост
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-255/15.11.2018г. (изх. № РД-28-533/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров” по реда на Закона за общинската собственост
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-256/15.11.2018г. (изх. № РД-28-532/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров” по реда на Закона за общинската собственост
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-257/15.11.2018г. (изх. № РД-28-531/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров”  по реда на Закона за общинската собственост
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-258/15.11.2018г. (изх. № РД-28-530/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров” по реда на Закона за общинската собственост
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-259/15.11.2018г. (изх. № РД-28-529/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров”  по реда на Закона за общинската собственост
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-260/15.11.2018г. (изх. № РД-28-528/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров”  по реда на Закона за общинската собственост
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-261/15.11.2018г. (изх. № РД-28-527/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на жилище на ул. „Н.Й.Вапцаров”  по реда на Закона за общинската собственост
 14.  Докладна записка вх. № ОбС-07-253/15.11.2018г. (изх. № РД-28-534/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за ползване по реда на Закона собствеността и ползването на земеделските земи
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-250/15.11.2018г. (изх. № РД-28-537/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XIII – 732 кв.76 по КРП на с. Горски извор между община Димитровград и  Т.Т.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-251/15.11.2018г. (изх. № РД-28-536/15.11.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1006.6553 в гр. Димитровград между община Димитровград и  „Деспред” АД
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-234/01.11.2018г. (изх. № РД-28-482/31.10.2018г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение плана за улична регулация  при осови точки №№66-68-1068-1066-63   по плана на с.Добрич, одобрен със заповеди  №123/1968г. ,№311/1980г.,№493/2002г.и№278/2007г. поради нереализирано мероприятие „второстепенна улица” и неоткрита процедура за отчуждаване съгласно чл.208  от ЗУТ, във връзка с провеждане на процедура за изменение на плана за дворищна регулация на прилежащите имоти, с цел прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници ,установени след геодезическо заснемане съгласно  изискванията на §8,ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-237/07.11.2018г. (изх. № РД-28-517/07.11.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на частен поземлен имот с идентификатор 21539.137.25, местност „Стопански двор ” с вид на територията „урбанизирана” и н.т.п. ”за стопански двор” по кадастралната карта на землището на с.Добрич,одобрена със заповед №РД-18-599/2017г. на ИД на АГКК София, с цел приобщаване на части от общински имоти с идентификатори 21539.137.338 с н.т.п.”местен път” и 21539.137.33 с н.т.п. „нива” по кадастралната карта, във връзка с реализиране инвестиционно намерение за закупуване на тези терени ,промяна предназначението им  и обособяване на нов имот в устройствена зона Пс-Смесена производствена съгласно предвижданията на ОУП на Община Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-240#1/21.11.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-241#1/21.11.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-242#1/21.11.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-243#1/21.11.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-10-395#3/05.11.2018г. от Комисия по чл.35, ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на община Димитровград относно: За  удостояване с отличието „Почетен знак на община Димитровград” на НЧ „Съзнание – 1928” - с. Голямо Асеново, общ. Димитровград

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: