Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица.

Съобщението на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица с цел "Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" можете да видите тук.

Файлове: