Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ Нов гробищен парк" находящ се в землището на с.Добрич, община Димитровград.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ  Нов гробищен парк", находящ се в ПИ 21539.153.12,21539.153.12, 21539.153.16, 21539.153.35, 21539.153.511 по КК на землището на с.Добрич, общ.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: