„Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион”

Финансиращ орган:

Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020

 

Процедура/ Приоритетна ос:

„Околна среда”

  1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион

 

Цел на проекта:

 

Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион. Разработването на проектното предложение и успешното му изпълнение формират подцели, които са насочени към създаване на подходящи условия за професионално определяне на „горещите места“, които се нуждаят от интервенция, обезпечаване на иновативно техническо оборудване и повишаване на осведомеността на населението за превенция на бедствията и спасителни дейности. 

 

Кратко описание/ Дейности:

 

Ще се изготви карта, показваща точките, които са застрашени от риска от наводнения в региона.  Създаване на група "Доброволци за управление на бедствия в трансграничния регион". В рамките на проекта младежи от Узункьопрю и Димитровград ще бъдат обучени като доброволци за действие по време на наводнение в трансграничния район и подпомагане на местните граждани за безопасна евакуация от засегнатите райони

Ще закупи ново оборудване, осигуряващо и работа в тесни, стръмни легла на реки, водни канали, канавки и пътни съоръжения за защита на национални и общински пътища от наводнения, за да осигури нормална достъпност по време на природни бедствия. Тези машини ще бъдат използвани за осъществяване на устойчиви дейности за почистване и коригиране, осигуряващи нормално течение на водите, особено на реките, които са останали нечисти от години. Оборудването ще бъде използвано и за поддържане на местните язовири и техните насипи, които застрашават много местни селища от наводнения. Двата партньора по проекта ще извършват инфраструктурни работи за почистване и коригиране на местните речни корита, канали, канавки, дерета, пътни съоръжения, особено тези, които преминават от местни села и земеделски находища.

Дейности за изграждане на култура, свързана със защита при бедствия сред местните хора и деца. Ще бъдат обхванати две важни целеви групи: възрастните хора и децата. Възрастните хора, особено от селата, засегнати от предишните наводнения в Димитровград, ще бъдат включени в обучение, проведено с участието на членове на екипа за доброволно управление на бедствия.. Предварително подготвени наръчници за деца, обхващащи темите, свързани с повишаване готовността на децата за бедствия, ще бъдат разпределени в 20 училища в трансграничния регион . Информационна платформа на доброволци от България и Турция ще бъде създадена на уеб сайта: preventdisaster.org.

Последна промяна: 08:07:02, 9 Март 2020

Още новини

“Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона”

800

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: “Устойчив туризъм” Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е да даде тласък…

„Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция”

852

Финансиращ орган: Оперативна програма  „Региони в растеж”  2014-2020   Процедура: BG16RFOP001-5.002  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”   Цел на проекта:   Основната цел на проектното предложение е чрез неговото изпълнение да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която допринася за по-пълното предоставяне…

Opportunities across borders Reg. No. 1715

1274

Управляващ орган / схема Програма за транснационално сътрудничество Гърция - България Стойност / евро 647 853,98  

Към всички новини