“Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона”

Финансиращ орган:

Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020

 

Процедура/ Приоритетна ос:

“Устойчив туризъм”

Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура

 

Цел на проекта:

 

Основната цел на проекта е да даде тласък на развитието на устойчивия туризъм в Тракия. и да надгради сравнителните преимущества и туристическата привлекателност в общините Димитровград и Узункьопрю чрез по-добро използване на културното, природното и историческото наследство в региона в унисон с общата концепция за развитието на устойчивия туризъм и да осигури широк достъп до туристическа информация в публичния сектор с фокус към приноса към местните икономики и насърчаване на инвестициите в инфраструктурата.

 

Кратко описание/ Дейности:

 

Строителните дейности предвиждат преустройство и изграждане на пространства в централната градска част, съществен елемент от 27-ия Културен маршрут на Съвета на Европа „АТРИУМ“. Дейностите ще бъдат изпълнени съгласно изработен подробен технически проект със съответните КС и КСС и необходимия вид надзор за да се въздейства върху обществени пространства, които формират географската, културната и туристическата идентичност. Зоната на въздействие включва елементи от градската среда, която е комплекс от недвижими паметници на културата. Обектът е в зоната с публични функции и с голямо обществено значение в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Димитровград.

В Узункьопрю се предвижда зграждане на градска, туристическа зелена зона на открито, позволяваща достъпност за хора с увреждания и изграждане на пътеки за трекинг и велосипедисти, издигане на две кули от където могат да се наблюдават историческите и културни местности в града и особено историческия мост в Узункюпрю.

 Разработване на софтуерно приложение за смартфони. Софтуерът ще включва информация, събрана от експерти и институции на проектните партньори за забележителностите в региона, туристическите атракции, маршрути, паметници, полезна туристическа информация и др. Информационно събитие в Узункьопрю: Дейността е организиране и провеждане на еднодневно събитие с широко обществено присъствие в района на интервенция по проекта. Мероприятието ще бъде посетено от граждани и медии от Турция и България. Ще има презентации, които ще представят информация за проекта – дейностите на двата партньора, обектите на интервенция, обектите, които ще бъдат включени в софтуерното мобилно приложение за смартфони.

Последна промяна: 16:02:04, 7 Март 2020

Още новини

„Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион”

779

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: „Околна среда” Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени…

„Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция”

852

Финансиращ орган: Оперативна програма  „Региони в растеж”  2014-2020   Процедура: BG16RFOP001-5.002  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”   Цел на проекта:   Основната цел на проектното предложение е чрез неговото изпълнение да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която допринася за по-пълното предоставяне…

Opportunities across borders Reg. No. 1715

1273

Управляващ орган / схема Програма за транснационално сътрудничество Гърция - България Стойност / евро 647 853,98  

Към всички новини