„Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция”

Финансиращ орган:

Оперативна програма  „Региони в растеж”  2014-2020

 

Процедура:

BG16RFOP001-5.002  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

 

Цел на проекта:

 

Основната цел на проектното предложение е чрез неговото изпълнение да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която допринася за по-пълното предоставяне на нови качествени социални услуги за възрастни лица с увреждания съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността и в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Проектното предложение цели създаването на необходимите условия, които да допринесат за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора с увреждания при постигане на ясен социален ефект и въздействие.

 

Кратко описание/ Дейности:

 

Успешното изпълнение на проектното предложение ще спомогне за постигане на целите, които са заложени в секторните стратегически документи в областта на социалната политика и на деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Проектът е разработен в унисон с Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.), Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Проектното предложение е насочено към изпълнение на основните цели на Националната стратегия за дългосрочна грижа за създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. С изпълнението му ще се подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания. Проектът включва строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността, включително прилежащото на обекта дворно пространство, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане при осигуряване на достъп за хора с увреждания до съответните помещения. Инвестиционният проект е разработен и одобрен в рамките на изпълнението на Процедура за предоставяне на БФП на ОПРР BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“. Изготвени, съгласувани и одобрени са всички елементи на инвестиционния проект – Архитектура, ВиК, Геодезия, Газификация, Електрическа, Енергийна ефективност, Конструктивна, ОВК, ПБЗ, Пожарна безопасност и ПУСО. Изграждането на инфраструктурата е в съответствие с разработените и утвърдени от МТСП функционални изисквания и насоки, съобразени със съответните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

Последна промяна: 07:13:07, 9 Март 2020

Още новини

„Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион”

750

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: „Околна среда” Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени…

“Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона”

763

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: “Устойчив туризъм” Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е да даде тласък…

Opportunities across borders Reg. No. 1715

1251

Управляващ орган / схема Програма за транснационално сътрудничество Гърция - България Стойност / евро 647 853,98  

Към всички новини