Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.10.2018г. (четвъртък), от 09.00

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 10. 2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-216/11.10.2018г. (изх. № РД-28-464/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-217/11.10.2018г. (изх. № РД-28-465/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-224/12.10.2018г. (изх. № РД-28-473/12.10.2018г.) от Иво Димов относно: Промяна на бюджета на общината за 2018 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-218/11.10.2018г. (изх. № РД-28-466/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград (приета с решение № 766/28.09.2017г.)
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-229/16.10.2018г. (изх. № РД-28-477/15.10.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на отчет за изпълнение на приетите от Общински съвет решения за периода месец януари 2018г. – месец юни 2018г. включително
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-223/11.10.2018г. (изх. № РД-28-471/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на план за действие за общинските концесии
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-215/11.10.2018г. от Гергана Кръстева  относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-10-365#2/09.10.2018г. от Гергана Кръстева  относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ”ЕООД –гр.Хасково
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-225/12.10.2018г. (изх. № РД-28-474/12.10.2018г.) от Иво Димов относно: Определяне на нов представител на община Димитровград в СНЦ „Футболен клуб Димитровград -1947”
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-226/12.10.2018г. (изх. № РД-28-474/12.10.2018г.) от Иво Димов относно: Определяне на нов представител на община Димитровград в СНЦ „Волейболен клуб „Раковски” – Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-228/15.10.2018г. от Тодор Тодоров относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград за 2018 година
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-219/11.10.2018г. (изх. № РД-28-467/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Пробуда 1908” с.Воден
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-227/15.10.2018г. (изх. № РД-28-476/15.10.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на  общински имот с идентификатор  39668.85.102 по кадастралната карта  за землището на с.Крепост ,представляващ земеделска земя с н.т.п. „пасище ”  ,при спазване  предвижданията на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет, с цел провеждане на процедура по промяна  предназначението на земеделската земя и създаване на градоустройствени условия за предоставяне възможност на инвеститори за реализиране на нови инвестиционни намерения ,свързани с изграждане на различни обекти :бензиностанция, хотел, заведения,паркинг и други обекти
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-220/11.10.2018г. (изх. № РД-28-469/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XV-978,979 в кв.1 по ПУП на с.Ябълково между община Димитровград и „Илида” ЕООД, представлявано от И.И.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-221/11.10.2018г. (изх. № РД-28-468/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XVI-984,985 в кв.1 по ПУП на с.Ябълково между община Димитровград и  И.И
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-222/11.10.2018г. (изх. № РД-28-470/11.10.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191250 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” землище с. Добрич между община Димитровград и наследници на П.П.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-181#1/17.10.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-209#1/17.10.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-210#1/17.10.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-213#2/17.10.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: