Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.09.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 09. 2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-192/14.09.2018г. (изх. № РД-28-405/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-193/14.09.2018г. (изх. № РД-28-406/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-206/17.09.2018г. (изх. № РД-28-407/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Общински план за противодействие на тероризма
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-179/23.07.2018г. от Гергана Кръстева  относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-188/11.09.2018г. от Гергана Кръстева  относно: Предложение за побратимяване на град Димитровград, Република България с град  Кутина, Република Хърватска
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-190/13.09.2018г. (изх. № РД-28-418/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване на кмета на Община Димитровград за издаване на запис на заповед по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград”, по  ОПХ ФЕПНЛ, по операция 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”, съгласно Допълнително споразумение №5 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0033-C05 подписано между Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” гр. София и Община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-201/14.09.2018г. (изх. № РД-28-414/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Промяна на Решение № 784 от 26.11.2009г.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-207/20.09.2018г. (изх. № РД-28-423/20.09.2018г.) от Иво Димов относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в средно училище в Димитровград за учебната 2018/2019 година
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-186/31.08.2018г. (изх. № РД-28-400/31.08.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Решение на общински съвет за промяна на наименованието на социалната услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, във връзка с приетите с Постановление №288 на Министерски съвет от 04.11.2016г. изменения и допълнения на чл.36, ал.2, т.4, буква”е, бб” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ, бр.17 от 2017г./
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-194/14.09.2018г. (изх. № РД-28-408/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Промяна на списък на жилищата, общинска собственост, за 2018г.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-200/14.09.2018г. (изх. № РД-28-413/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на части от общински имот – сграда с идентификатор 21052.1015.344.2 по КК на Димитровград, на ОП „Детски и младежки център” Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-196/14.09.2018г. (изх. № РД-28-409/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Васил Левски 1926” с. Сталево
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-197/14.09.2018г. (изх. № РД-28-410/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Отец Паисий Хилендарски 1934” с. Длъгнево
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-204/14.09.2018г. (изх. № РД-28-417/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, сграда на ул. „Владимир Поптомов” № 2 в Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-202/14.09.2018г. (изх. № РД-28-415/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - сграда на кметство с. Горски извор, общ. Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-205/14.09.2018г. (изх. № РД-28-419/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-198/14.09.2018г. (изх. № РД-28-411/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС – имот 21052.1017.218 в Димитровград, на  „Монтаж инженеринг“ ЕООД  Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-199/14.09.2018г. (изх. № РД-28-412/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС – имот 21052.1017.476 в Димитровград, на  „Пандора 9“ ЕООД  Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-203/14.09.2018г. (изх. № РД-28-416/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС – имот 21052.1019.200 в Димитровград, на  Д. И. Д.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-208/20.09.2018г. (изх. № РД-28-425/20.09.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС – имот 21052.1019.108 в Димитровград, на  Й. О. Х.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-195/14.09.2018г. (изх. № РД-28-421/13.09.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ I-251 в  кв. 35 по ПУП на с.Странско между община Димитровград и наследници на   П. Б. З.
 22.  Докладна записка вх. № ОбС-07-183#2/31.08.2018г. (изх. № РД-28-399/31.08.2018г.) от Иво Димов относно: Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Я.Н. К., живуща в общ. Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-184#1/19.09.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-187#1/19.09.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-189#1/19.09.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-191#1/19.09.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

С уважение, 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: