Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 2018 - м.СЕПТЕМВРИ 2018

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 12  септември  2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот 21052.1019.373, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 26, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 418 кв.м., стар номер 301.373, квартал 42, парцел ІІ, – по искане на Атанас Михайлов Атанасов

2. Поземлен имот 21052.1019.374, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 26, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 461 кв.м., стар номер 301.374, квартал 42, парцел І, – по искане на Митко Иванов Митков

3. Поземлен имот 21052.1019.108, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Трета № 10, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 254 кв.м., стар номер 301.108, квартал 11, парцел VІІ,  – по искане на  Йордан Огнянов Христов

4. Поземлен имот 21052.1019.367, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Втора № 48, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 410 кв.м., стар номер 301.367, квартал 41, парцел VІ,  – по искане на  Мана Иванов Йорданова

5. Помещение (бивша сладкарница) с площ 58 кв.м. в сграда Автоспирка в с.Горски извор в УПИ Х кв.33 по ПУП на с.Горски извор

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИI-251 в кв.35 по ПУП на с.Странско, целият с площ 1161,17 кв.м., от които 33,73 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Бончо Пенев Бонев

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Поземлен имот 21052.1019.200, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Шеста" № 18, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 273 кв.м., стар номер 301.200, квартал 21, парцел ХVI,  - по искане на  Димо Илиев Димов

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Читалищна сграда в с.Сталево (АОС №285 от 12.03.2008г.) с изкл. на помещение с площ 33 кв.м. на I етаж - частна общинска собственост - безвъзмездно на НЧ „Васил Левски 1929“ с.Сталево

2.Източното крило в сграда (без частта, определена за здравна служба с решение №736 от 28.03.2013г.) и стая (предвидена с решение №759/2009г. за лек.кабинет – отменено) - частна общинска собственост - безвъзмездно на НЧ „Отец Паисий Хилендарски“ с.Длъгнево

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1. Недвижим имот, представляващ обособена реална част от двуетажна масивна сграда, находяща се в с.Крепост общ.Димитровград, със ЗП от 63.90 кв.м., състояща се от четири помещения: зала АТЦ, стая за техника, фоайе към тях и акумулаторно, ведно с 50.95% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, УПИ II кв.34 по плана на с.Крепост (сграда на Кметство с.Крепост) – възмездно.

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот 21052.1019.373, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 26, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 418 кв.м., стар номер 301.373, квартал 42, парцел ІІ, – по искане на Атанас Михайлов Атанасов

2. Поземлен имот 21052.1019.374, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 26, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 461 кв.м., стар номер 301.374, квартал 42, парцел І, – по искане на Митко Иванов Митков

3. Поземлен имот 21052.1019.108, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Трета № 10, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 254 кв.м., стар номер 301.108, квартал 11, парцел VІІ,  – по искане на  Йордан Огнянов Христов

4. Поземлен имот 21052.1019.367, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Втора № 48, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 410 кв.м., стар номер 301.367, квартал 41, парцел VІ,  – по искане на  Мана Иванов Йорданова

5. Помещение (бивша сладкарница) с площ 58 кв.м. в сграда Автоспирка в с.Горски извор в УПИ Х кв.33 по ПУП на с.Горски извор

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИI-251 в кв.35 по ПУП на с.Странско, целият с площ 1161,17 кв.м., от които 33,73 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Бончо Пенев Бонев

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Поземлен имот 21052.1019.200, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Шеста" № 18, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 273 кв.м., стар номер 301.200, квартал 21, парцел ХVI,  - по искане на  Димо Илиев Димов

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Читалищна сграда в с.Сталево (АОС №285 от 12.03.2008г.) с изкл. на помещение с площ 33 кв.м. на I етаж - частна общинска собственост - безвъзмездно на НЧ „Васил Левски 1929“ с.Сталево

2.Източното крило в сграда (без частта, определена за здравна служба с решение №736 от 28.03.2013г.) и стая (предвидена с решение №759/2009г. за лек.кабинет – отменено) - частна общинска собственост - безвъзмездно на НЧ „Отец Паисий Хилендарски“ с.Длъгнево

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1. Недвижим имот, представляващ обособена реална част от двуетажна масивна сграда, находяща се в с.Крепост общ.Димитровград, със ЗП от 63.90 кв.м., състояща се от четири помещения: зала АТЦ, стая за техника, фоайе към тях и акумулаторно, ведно с 50.95% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, УПИ II кв.34 по плана на с.Крепост (сграда на Кметство с.Крепост) – възмездно.

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  12 септември 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград