„Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част ( бул. "България") – I етап, гр. Димитровград“.

Финансиращ орган:

ОП „Региони в растеж” 2014-2020,

BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград

 

сума в лева:

5 185 000

 

период на изпълнение:

19.09.2016 - 19.09.2018

 

Цел на проекта:

Основен ремонт и реконструкция на всички елементи на пешеходната зона: Цялостно консервиране на пешеходните настилки; осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания; оформяне на рекреационни зони и зони за обществено обслужване; приобщаване на пространствата под колонадите на жилищните блокове към зоната и насочване на пешеходния поток към тях; реконструкция и обновяване на съществуващия фонтан и пространството около амфитеатъра; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващо осветление и декоративно художествено осветление; засаждане на нови дървесни видове, храсти и цветя, монтиране на автоматична система за капково напояване на зелените площи.

 

 

 

 

ПОКАНА

 

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на Заключителна пресконференция на 14.09.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в залата на II-ри етаж на община Димитровград и „Рязане на лента” от 11.00 ч. на обект по повод реализацията на проект Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част ( бул. "България") – I етап, гр. Димитровград.

Проектът беше изпълнен като обособен проект от Инвестиционната програма на община Димитровград в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.032. Проектното предложение е изготвено в съответствие с политиките заложени чрез Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Участие в Заключителната пресконференция ще вземат: г-н Яшо Минков – Заместник-кмет на Община Димитровград, г-н Тихомир Гочев – ръководител на екипа за управление на проекта, представители на фирми изпълнители.

Общата стойност на проекта е 5 185 000.00 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ, от които Европейско финансиране в размер на 4 407 250.00 лв.и национално съфинансиране в размер на 777 750.00 лв. В рамките на 24 месеца бяха извършени ремонтни дейности, които подобриха значително градската среда.

С реализирането на проекта се постигна подобряване на физическата среда в град Димитровград чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих и изграждането на пешеходни алеи. Създадоха се  условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда. Повиши се безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите. Подобри се естетическият облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на гр.Димитровград и околния ландшафт.

Последна промяна: 02:50:28, 6 Март 2020

Още новини

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

651

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

703

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

681

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Към всички новини