Протокол от проведено интервю за длъжността „социален работник”

П Р О Т О К О Л  № 2

От проведено  интервю за длъжността „социален работник” за Център за комплексни услуги към Община Димитровград във връзка с изпълнение на проект „Център за комплексни услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005

На 23.08.2018 год. от 10,00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград, ет.2, заседателна зала, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-06-1097 от 31.07.2018г. на Кмета на Община Димитровград, за провеждане на интервю за длъжността „социален работник”.

 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Иванова Шаркова – ръководител проект „Център за комплексни услуги”; началник отдел „Хуманитарни дейности”,   

ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Жанета Георгиева Желева – директор на дирекция „Социално подпомагане”, Димитровград;
 2. Катерина Александрова Мазгалова – координатор проект „Център за комплексни услуги”;
 3. Галина Кирилова Добрева-Пенева – главен експерт в отдел „Хуманитарни дейности,”;
 4. Веселина Колева Колева – технически сътрудник проект „Център за комплексни услуги”

 

            Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Попълване на въпросник от явилите се кандидати
 2. Провеждане на събеседване
 3. Одобряване на кандидатите

 

По точка първа:

Комисията констатира също, че допуснатият до интервю кандидат за длъжността „социален работник”, съгласно Протокол №1 от 22.08.2018г.:

1. Петко Лазаров Кирилов

се яви на интервюто.

Председателят на комисията обяви началото на интервюто в 10:05 часа. На кандидата беше раздаден въпросник, който той попълни в рамките на 30 минути.

 

По точка втора

При индивидуалното събеседване с кандидата бяха зададени следните въпроси:

 1. Какви услуги ще се предоставят по проекта „Център за комплексни услуги”?
 2. Как ще популяризирате услугите на Центъра сред населението на община Димитровград?
 3. Как ще мотивирате хората да кандидатстват за социални асистенти?

 

По точка трета

Всеки член от комисията оцени качествата на кандидата, въз основа на отговорите от въпросника и получените отговори по време на събеседването, по 5-степенната скала и попълни Оценъчна карта №1 /индивидуална/, след което комисията разнесе окончателните резултати в Оценъчна карта №2.

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Брой точки, съгласно оценъчни карти №2

 1.  

Петко Лазаров Кирилов

28

 

След проведеното интервю комисията взе решение, че явилият се кандидат не отговаря на минималните условия и изисквания за заемане на длъжността „социален работник” по отношение на професионална компетентност и мотивация за изпълнение на длъжността. Със заповед ще бъде удължен срока за приемане на документи за кандидатстване за длъжността „социален работник”.

 

Настоящият протокол се състави на 23.08.2018 год.

 

КОМИСИЯ:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................

                                                                                                /Ант. Шаркова/

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1................................

                                                                                           /Ж. Желева/

 

                                                                                    2..................................

                                                                                           /К. Мазгалова/

 

   3..................................

                                                                                           /Г. Пенева/

 

   4..................................

                                                                                           /В. Колева/

 

 

 

Протоколът се представя за утвърждаване от кмета на Община Димитровград с предложението да сключи трудов договор с класираните на първите места кандидати, а кандидатите, класирани на второ място, да бъдат определени за резерва.

 

 

 

 

Утвърдил: ………………

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград