Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "Неохим АД, гр.Димитровград.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности в имот с идентификатор 21052.1012.92 по КК на гр.Димитровград, с възложител "Неохим АД, гр.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: