Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на "Ивонс Метал" ЕООД, гр.Димитровград.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение "Площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, на излезли от употреба моторни превозни средства, на отпадъци от опаковки и събиране и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори" с възложител "Ивонс Метал" ЕООД, гр.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: