Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец януари 2018г. до месец юни 2018г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително, съгласно приложената справка.

         Приложение: съгласно текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от настоящия мандат Общинския съвет и неговите  постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

 

            І.  ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"    

През отчетния период комисията е разгледала общо 91 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала общо 15 бр. преписки и Докладни записки. По тринадесет от тях е дала положителни становища, по една- отрицателно становище и една е приела за сведение.

           - През месец февруари 2018г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и Докладни записки. По девет от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 17 бр. преписки и Докладни записки. По петнадесет от тях е дала положителни становища, а две  е приела за сведение.

           - През месец април 2018 г. комисията е разгледала общо 20 бр преписки и Докладни записки. По деветнадесет от тях е дала положителни становища, а по една е дала указания.          

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки, като по всяка една от тях  е дала положителни становища.

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни записки, като по всички се е произнесла с положителни становища.

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 47 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018г. комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни записки, като по всяка е дала положителни становища.

           - През месец февруари 2018г.комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни записки, по като е дала положителни становища.

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки. По всяка една от тях е изразила положителни становища.

           - През месец април 2018 г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и Докладни записки. По осем от тях становищата са положителни, а по една от тях е дала писмени указания.  

           - През месец май 2018г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и Докладни записки, като по осем от тях е дала положителни  становища, а по една писмени указания.  

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни записки,  като по всяка една от тях е дала положително становище.

 

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 65 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018г. комисията е разгледала общо 12 бр  преписки и Докладни записки. По девет от тях  дала  положителни становища,  по една - отрицателно становище, една е приела за сведение, а по една е дала указания.

           - През месец февруари 2018г. комисията е разгледала общо 7 бр  преписки и Докладни записки, по които се е дала положителни становища.

           - През месец март 2018г. комисията е разгледала общо 16 бр  преписки и Докладни записки. По единадесет от тях е  дала положителни становища, по една – отрицателно становище, по една се е произнесла с указание, а  три е приела за сведение.

           - През месец април 2018г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки. По дванадесет от тях е  дала положителни становища, а по една е дала указания.

           - През месец май 2018г. комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни записки. По девет от тях е  дала положителни становища, а две е приела за сведение.

           - През месец юни 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По пет от тях се е произнесла с положителни становища, а  една е приела за сведение.

 

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"      

През отчетния период комисията е разгледала общо 38 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала  общо 4 бр  преписки и Докладни записки. По три от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец февруари 2018 г. комисията е разгледала  общо 5 бр  преписки и Докладни записки. По четири от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала  общо 12 бр  преписки и Докладни записки. По седем от тях е дала положителни становища, а пет е приела за сведение.

           - През месец април 2018 г. комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни записки, като по пет от тях е дала положителни становища, а три е приела за сведение.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По три от тях е дала положителни становища и  три е приела за сведение.

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни записки, като по всяка една от тях е дала положително становище.

 

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 64 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни записки. По всяка една от тях е дала положителни становища.

           - През месец февруари 2018 г. комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни записки, по които е дала положителни становища.

 

 

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни записки. По тринадесет от тях е изразила положителни становища, а две е приела за сведение.

           - През месец април 2018 г. комисията е разгледала общо 25 бр преписки и Докладни записки, като по двадесет и четири от тях е дала положителни становища, а по една с указания.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни записки, като е дала седем положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и Докладни записки, като по всяка една от тях е дала положително становище.

           

VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"   

През отчетния период комисията е разгледала общо 35 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки, като по три от тях комисията  е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец февруари 2018 г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни записки, по които е дала положителни становища.

           - През месец март 2018г. комисията е разгледала общо 10 бр преписки и Докладни записки. По всяка една от тях се е произнесла с положително становище.

           - През месец април 2018г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки, като по всички е  дала положителни становища.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни записки, по която е дала положителни становища.

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и  Докладни записки,  като по всяка една от тях  е дала положително становище.         

 

I. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"     

През отчетния период комисията е разгледала общо 28 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни записки, като становищата са положителни.

           - През месец февруари 2018 г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни записки. По две от тях  е дала положителни становища, а по една – указания.

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По всички  е дала положителни становища.

           - През месец април 2018 г. комисията е разгледала 7 бр. преписки и Докладна записка, като и по седемте се е произнесла с положително становище.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и Докладни записки, по които е дала  положителни становища.         

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки и изразила положителни становища.

 

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"    

През отчетния период комисията е разгледала общо 24 бр. преписки и Докладни, както следва:           

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни записки, по които се е произнесла с положителни становища.

           - През месец февруари 2018 г. комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни записки и е дала  положителни становища.

 

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни записки. По всяка една от тях  е дала положително становище.

           - През месец април 2018 г. комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни записки.  По шест от тях  е дала положителни становища, а по една е дала указания.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки, по които се е произнесла с положителни становища.      

- През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни записки, по които е дала положителни становища.

 

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 33 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018 г. комисията е разгледала общо 5 бр преписки и  Докладни записки, като по четири от тях е дала  положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец февруари 2018 г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и  Докладни записки. По всички  е дала  положителни становища.

           - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 8 бр преписки и  Докладни записки. По четири от тях е дала  положителни становища и четири е приела за сведение.

           - През месец април 2018г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и Докладни записки, като по седем от тях е изразила положителни становища, а две е приела за сведение.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки. Две е приела за сведение, а по останалите две е дала положителни становища.

           - През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни записки, като и по четирите е дала положителни становища.

 

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

През отчетния период комисията е разгледала общо 121 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - През месец януари 2018г. комисията е разгледала общо 18 бр преписки и Докладни записки. По всяка една от тях е дала  положителни становища.

           - През месец февруари 2018г. комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни записки, като е приела всички за законосъобразни.

            - През месец март 2018 г. комисията е разгледала общо 35 бр преписки и Докладни записки. По тридесет и четири от тях е дала  положителни становища, а една е приела за сведение.

           - За месец април 2018 г. комисията е разгледала общо 20 бр преписки и Докладни записки. По седемнадесет от тях е дала  положителни становища, по две-отрицателни, а  една е приела за сведение.

           - През месец май 2018 г. комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни записки. Четиринадесет от тях е приела за законосъобразни, а последната-за сведение.

- През месец юни 2018 г. комисията е разгледала общо 21 бр преписки и Докладни записки, по които е дала положителни становища.

 

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 546 броя преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително, са проведени 6 /шест/ редовни заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград, на които бяха гласувани да отпаднат следните Докладни записки:

 

- Съгласно Протокол от 18.01.2018г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от 15.02.2018г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от 22.03.2018 г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от 19.04.2018 г., отпадналите Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград са 2 /две/, както следва:

1.Докладна записка вх. № ОбС-07-87/11.04.2018г. (изх. № РД-28-172/11.04.2018г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване на Кмета на общината за издаване на запис на заповед по спечелен проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” – оттеглена от вносителя.

2.Докладна записка вх. № ОбС-07-100/16.04.2018г. от Стефан Димитров относно: Участие на общината за закупуване на електрически превозни средства

 

- Съгласно Протокол от 23.05.2018г., отпадналата Докладна записка от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград е 1 /една/, както следва:

1. Докладна записка вх. № ОбС-10-189#4/22.05.2018г. от Постоянна комисия „ТСУ, строителство и комунални дейности” към Общински съвет – Димитровград относно: Вземане на решение за именуване на нов квартал и улица в гр.Димитровград

     Становище: с искане да се изследва  желанието на живущите и собствениците на имоти в квартала.

 

- Съгласно Протокол от  21.06.2018г. няма отпаднали Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград.

 

           През отчетния период от месец януари 2018г. до месец юли 2018г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 6 /шест/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник.

 

В дневния ред на заседанията за този период бяха включени за обсъждане 139 Докладни записки, описани както следва:

 

- от Кмета на община Димитровград - 105

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград - 14

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград - 17

- от сесийна група ГЕРБ - 1

- от сесийна група БСП - 1

- от сесийна група „Да за Димитровград” - 1

            - независими общински съветници - 0

 

            В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

 

     

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

„Да за Димитровград”

 

БСП

ГЕРБ

Нез. общински съветници

Постоянни комисии

Социални дейности и здравеопазване

2

1

 

1

 

14

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

2

 

 

 

 

 

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

1

 

 

 

 

2

Местна власт

7

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

 

 

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

2

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

1

 

 

 

1

 

 

     

Оттеглена след дебат е 1 /една/ Докладна записка. За отчетния период  от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително Съвета е гласувал общо 165 Решения, като от тях  2 / две / са Решенията, с които не се приемат предложените проекти и направени предложения, както следва:

 

  1. Решение № 864/25.01.2018г., с което не се приема проекта за решение, както следва:

            Въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно писмото на Атанаска Петрова Георгиева, ЕГН 7512086038 до Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България, в размер на: сумата от 4394.53 лева в полза на държавата по сметка на ОДМВР – Бургас; сумата от 970.00 лева в полза на ВСС по сметка на ОС – Бургас; държавна такса, съобразно уважената част на гражданските искове в размер на 10 400.00 лева; допълнителна държавна такса в размер на сумата 4000.00 лева и сумата в размер на 184.91 лева /ДТ/, от които главница: 119.40 лева и лихва 65.51 лева или обща сума дължими държавни вземания в размер на 19949.44 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република България.

 

  1. Решение № 941/26.04.2018г., с което не приема предложението на г-н Тоню Тонев в т.2 от проекта за решение да бъде записано „Не освобождава от отговорност”.

 

Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

            1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград против Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано АД № 414/2016г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.01.2017г., а на 24.02.2017г. е постановено  Решение №58 от 24.02.2017г.,  с което  се обявява нищожността на текста на чл.15, т.1, т.2 и т.3 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. В останалата си част жалбата от гражданина е отхвърлена и същият е осъден да заплати разноските по делото. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като към момента същото е висящо. 

 

            2. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.45 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е образувано Административно дело № 1143/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 10.01.2018г., а на 08.02.2018г. е постановено  Решение №11 от 08.02.2018г.,  с което  се отменя разпоредбата на чл.45 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Постановеното решение е влязло в законна сила на 09.03.2018г.

 

            3. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.15, ал.1, т.8, чл.108 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е образувано Административно дело № 1311/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 21.02.2018г., а на 20.03.2018г. е постановено  Решение №187 от 20.03.2018г.,  с което  се отменя по протест на Прокурор при ОП-Хасково чл.15, ал.1, т.8 и чл.108 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 95 от 28.01.2016г. от Протокол №4/28.01.2016г. на Общински съвет – Димитровград. Постановеното решение е влязло в законна сила на 21.04.2018г.

 

            4. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 72, чл.73 и чл.74 от  Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано АД № 71/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.04.2018г., а на 29.05.2018г. е постановено  Решение №425/29.05.2018г., с което  се обявява за нищожна по жалба на лицето чл.72 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград и се отхвърля оспорването на жалбоподателя против чл.73 и чл.74 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като към момента същото е висящо. 

 

            5. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 8, т.5, в частта „форсирането на двигатели от всякакъв вид” от Наредба №2 за опазване на обществения ред  е образувано АД № 327/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 23.05.2018г., а на 08.06.2018г. е постановено  Решение № 500/08.06.2018г., с което  се обявява за нищожна разпоредбата на чл.8, т.5 в частта „форсирането на двигатели от всякакъв вид” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред, приета от Общински съвет – Димитровград. Постановеното решение не е влязло в законна сила.

 

            6. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 353/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 26.04.2018г. протеста е оставен без разглеждане, а делото е прекратено. Определението е влязло в законна сила на 12.05.2018г.

            7. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.2, ал.4, чл.9, ал.2, т.6, чл.19, ал.1, т.6.2 и чл.76, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” от Наредба № 26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни е образувано Административно дело № 512/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане за 26.09.2018г.

 

            8. По жалба  на гражданин на Община Димитровград против Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград, в частта по чл.61, ал.2, т.4 от същата наредба е образувано Административно дело № 912/2017г. по описа на Хасковски административен съд. С определение от 13.09.2017г. жалбата на гражданина на община Димитровград е оставена без разглеждане, а производството по АД № 912/2017 г. е прекратено. Горепосоченото определение е обжалвано от жалбоподателя пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 11724/2017 г.по описа на ВАС. Върховен административен съд е отменил определение от 13.09.2017г., постановено по адм. дело № 912/2017г. на АС-Хасково и е върнал делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. С Определение от 12.12.2017г. е спряно производството по АД № 912/2017г. по описа на АС-Хасково до постановяването на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 662/2017 г. по описа на Хасковския административен съд / делото описано под т.9 от същата справка/.

 

            9. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано АД № 662/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. По делото е постановено решение № 724/13.11.2017г., с което  се отменя разпоредбата на чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград в частта й „повече от два часа”, като се отхвърля оспорването на жалбоподателя в останалата му част. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №554/2018г. по описа на Върховен административен съд. Делото е насрочено за разглеждане на 27.05.2019г.

 

            10. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.5, ал.1, т.4 и т.5, чл.16, т.4, чл.24, ал.2, чл.31, чл.60, ал.2, т.1 и т.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 7/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 21.02.2018г., а на 16.03.2018г. е постановено  Решение №184 от 16.03.2018г.,  с което  се отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, чл.5, ал.1, т.4 и т.5, чл.16, т.4, чл.24, ал.2 и чл.31 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград, а протеста за отмяна на чл.60, ал.2, т.1 и т.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е отхвърлен. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №5218/2018г., насрочено за разглеждане на 30.01.2019г.

 

            11. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.69 и чл.70 от  Наредба №7 за управление на общинските пътища определяне  е образувано АД № 73/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.04.2018г., а на 16.05.2018г. е постъпило съобщение от Административен съд-Хасково, ведно с приложена молба от адвоката на жалбоподателя, по която към момента няма произнасяне.

            12. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 857/25.01.2018г. на Общински съвет - Димитровград е образувано АД № 189/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 22.05.2018г. жалбата на гражданина на община Димитровград е оставена без разглеждане, а производството по АД № 189/2018 г. е прекратено. Горепосоченото определение е обжалвано от жалбоподателя пред Върховен административен съд и към момента делото е висящо.

 

            13. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.67 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 72/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане за 13.06.2018г.

 

            14. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.6, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 366/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане на 13.06.2018г.  

 

            15. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.20, ал.4 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 444/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане на 27.06.2018г.

 

            16. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.62, ал.2, т.2, т.1 в частта „на потребител навършил 14 години-5 лв.” от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 347/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане на 13.06.2018г.

 

17. По жалба  от сдружение с нестопанска цел  срещу Наредба № 7 за управление на общинските пътища е образувано АД № 412/2017г. по описа на Административен съд – Хасково.

        На 21.04.2017г. в деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд – Хасково ведно с приложен протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.1, ал.2; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.32; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища. С определение от 11.04.2017 г., постановено по  АД № 412/2017г. е частично прекратено производството, образувано по протест на ОП-Хасково, касаещ оспорване на разпоредбата на чл. 66 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища. В тази си част АД № 412/2017г. е присъединено към АД № 285/2017г. по описа на Административен съд-Хасково за разглеждане в общо производство.

        На 11.05.2017г. в деловодството на ОбС-Димитровград постъпи съобщение от Адм. съд – Хасково ведно с приложена молба от гражданин на община Димитровград, против чл.66, ал. от  Наредба № 7 за управление на общинските пътища, за присъединяване към АД № 285/2017 г.  Делото е разгледано на 21.06.2017г., а на 29.06.2017г. е постановено  Решение № 428 от 29.06.2017г.,  с което  се обявява за нищожна разпоредбата на чл. 66, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за управление на общинските пътища. Решението е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №8831/2017г., насрочено за разглеждане на 17.10.2018г.

 

            18. По жалба от гражданин на Община Димитровград срещу чл. 40 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 105/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 04.04.2018г., а на 23.05.2018г. е постановено  Решение № 344/23.05.2018г., с което  се отменя чл.40 от Наредба №2 за опазване на обществения ред, приета от Общински съвет – Димитровград. Постановеното решение  е влязло в законна сила на 26.06.2018г.

 

            19. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу  Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване е образувано Административно дело № 355/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 06.06.2018г.

                     

              За отчетния период от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. включително има постъпило 1 /едно/ писмено  питане към кмета на общината, а по време за редовните заседания на Общински съвет – Димитровград са отправени 7 /седем/  устни питания.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 г. са постъпили и са изходирани следните материали:

- 237 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и Общински съвет – Димитровград;

- 457 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет сайта на Община Димитровград.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на Районна прокуратура – Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg.

                            

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград