Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.07.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26. 07. 2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-166/13.07.2018г. (изх. № РД-28-348/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-167/13.07.2018г. (изх. № РД-28-349/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-168/13.07.2018г. (изх. № РД-28-350/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-170/13.07.2018г. (изх. № РД-28-352/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – имот УПИ XVIII-256 кв.46 с. Черногорово, на С. М. О.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-174/13.07.2018г. (изх. № РД-28-356/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград (приета с Решение №766/28.09.2017г.)
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-164/13.07.2018г. (изх. № РД-28-346/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Димитровград за учебната 2018/2019 година
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-165/13.07.2018г. (изх. № РД-28-347/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-173/13.07.2018г. (изх. № РД-28-355/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – Димитровград за зарядни станции за електромобили
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-175/13.07.2018г. (изх. № РД-28-357/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Бодрост 1885” с. Бодрово
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-176/13.07.2018г. (изх. № РД-28-358/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Народен будител 1928” с. Върбица
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/13.07.2018г. (изх. № РД-28-359/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Просвета 1896” гр. Меричлери
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-178/13.07.2018г. (изх. № РД-28-360/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Пробуда 1896” с. Горски извор
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-163/11.07.2018г. (изх. № РД-28-345/11.07.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване на  общински имоти с идентификатори 21539.153.12;  21539.153.13 ;21539.153.14 21539.153.16; 21539.153.35; и част от поземлен имот 21539.153.11 с проектен идентификатор 21539.153.511 по кадастралната карта на с.Добрич, одобрена със заповед №РД-18-599/2017г. на ИД на АГКК София  ,при спазване  предвижданията на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет, публикуван в дв №94/2017г., с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земята и разширение на нов гробищен парк Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-171/13.07.2018г. (изх. № РД-28-353/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот УПИ XV кв.18 с.Странско, Община Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-172/13.07.2018г. (изх. № РД-28-354/13.07.2018г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 21052.1018.140 между община Димитровград и К. Н. С.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-112#6/18.07.2018г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково мандат 2019-2022г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Пловдив
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-162#1/18.07.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: