Протокол от публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково, мандат 2019-2022 г

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

 

 

На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 966/31.05.2018г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково, мандат 2019-2022 г. на 18.07.2018 г. (сряда) от 10,00 часа, в многофункционална зала “Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград.

 

Гергана Кръстева:  Добър ден, днес следва да се проведе изслушване на  кандидатите за позицията съдебен заседател. Тази позиция е изключително отговорна, т.к. те влизат в състава на съда, който разглежда наказателните дела от общ характер, които са с особено голяма тежест в Окръжен съд – Хасково и следва да е налице една справедлива, обективна и съобразена с доказателствата позиция на съдебния заседател, по отношение на това, дали лицето е виновно, извършило ли е то престъплението и какво наказание следва да му бъде наложен. Поради това процедурата в ЗСВ е толкова формална, следва да бъдат спазени много изисквания, срокове, публикуване в сайта, на местни ежедневници, з а да се осигури нейната прозрачност. Ние сме направили това, на заседание на ОбС от м. март тази година,  одобрихме процедурата за избор на съдебни заседатели и съответно сроковете, като на днешния ден следва да се проведе публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели, които вече са минали първия етап, а именно тяхното прецизиране по предоставените от тях документи. Изслушването може да бъде от целия ОбС или само от комисията, която е създадена за това. Аз съм поканила целия ОбС, но видно от присъствието в залата – никой не присъства, но това е въпрос на гражданска позиция. Тук са представителите на нарочената комисия, сега давам думата на адв. Коста Костов, който ще Ви представи формалния Дневен ред, по който ще се проведе това публ. изслушване, след което ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината, а докладната записка за приемането на определени лица за съдебни заседатели ще бъде внесена за разглеждане на предстоящата сесия на ОбС – 26.07, след което решението на ОбС, заедно с пълната документация ще бъде изпратена на Апелативен съд – Пловдив, защото окончателната оценка, дали лицата покриват всички изискуеми елемента на ЗСВ е предоставена в компетентността на съдиите към Апелативен съд – Пловдив, т.е. нашата преценка е предварително, но е важна, защото именно обществеността следва да избере съдебните заседатели, които ще осъществяват чрез тях  контрола по отношение на това, какви следва да бъдат наказанията за извършените престъпления. Давам думата на адв. Коста Костов за представяне на дневния ред.

 

Коста Костов: Уважаеми колеги, от комисията, уважаеми кандидати, които присъствате на днешното изслушване! Задачата днес на комисията е на осн. чл.68А, ал.1 от ЗСВ да проведе настоящото публ. изслушване и т.к. се изисква да бъде извършено от комисията с всеки поотделно кандидат, аз ще помоля кандидатите да изчакат във фоайето, за да може комисията да кани един по един, по реда на постъпване на заявленията в ОбС. По реда на постъпване – Валентина Райкова, Галина Димитрова, Борислав Григоров, Мария Иванова и Снежана Господинова. Преди да започне изслушването аз ще докладвам на комисията постъпила молба, от Марияна Митева, която е постъпила на 5.7., регистр. индекс в канцеларията на ОбС, трябва да вземем решение по нея, като моето становище е, че тази молба е недопустима, т.к. е подадена извън срока, който сме определили с решението, което цитирах на ОбС. Това решение е съобразено със срока от ЗСВ, т.е. определили сме дата 29.06, в който срок кандидатите следва да представят техните документа за участие в процедурата. Оттам насетне ние сме се съобразили със сроковете по закона, за извършване не публикацията, списъка с кандидати, както и днешната дата, оттам насетне са съобразени и сроковете за изготвяне на нашия доклад, който следва да бъде качен на сайта на общината и 7-дневния срок, в който ние трябва да изготвим доклада, да го внесем и на сесията на ОбС да бъдат одобрени кандидатите, които ние днес ще чуем и съответно ще изготвим доклада, така че Ви моля и Вие да вземете отношение какво да бъде нашето решение по отношение на тази молба. Аз считам, че тази молба е недопустима, т.к. е подадена извън срока и следва да е оставим без разглеждане. Колеги, Вашето мнение по този въпрос?

 

Юлиян Семерджиев:  Добър ден! Подкрепям мнението на колегата Костов, действително това, което каза е точно така, след като е подадена след срока няма как да бъде разгледана, затова предлагам да бъде подложена на гласуване и да бъде оставена без разглеждане молбата.

 

Коста Костов: Т.к. днес на заседанието присъстват 4-ма от членовете на комисията, от общо 5 члена определени от ОбС. Единия от нас отсъства по уважителни причини, аз считам че е налице изискуемия кворум и решението, което ние ще вземем е законосъобразно, така че мнението на останалите колеги – „за”. Въз основа на мотивите, които изложихме комисията реши: Оставя без разглеждане молбата на Марияна Митева като недопустима. По тази молба се произнесохме, минаваме към втория важен момент, а именно че в срока по чл.68А, ал.2 от ЗСВ няма постъпили становища от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, в които да са изразени мнения относно кандидатите и съответно поставени въпроси, които комисията да зададе на кандидатите, така че за мен е изненада, че въпреки публикацията и поканата към юридическите лица с нестопанска цел, не проявяват активност, така че ние си вървим по процедурата. А, този срок беше три дни преди изслушване на кандидатите, няма постъпили такива, преминаваме към изслушване на кандидатите. Г-жо Райкова, започваме с Вас! Ако обичате, съвсем на кратко да изложите своите мотиви, кое е основното, което Ви мотивира да подадете заявление за кандидат за съдебен заседател?

 

Валентина Райкова: Здравейте на всички! Мотивът ми да подам тези документи, да бъда част от този отбор на съдебни заседатели, на първо место всъщност е моята вътрешна убеденост, аз съм човек, който изключително много държа да бъдат спазвани принципите, човек, който трудно влиза в компромиси с груби нарушение, да не кажа че изобщо не влизам в такива. Идеята ми е да бъда в помощ на обществото, защото напоследък, за съжаление, нашият морал е в други измерения и ако мога да бъда съпричастна, да помогна на това общество, защото на мен не ми е все едно, в каква среда растат нашите деца, в каква среда живеем ние, какви хора сме и се надявам всички заедно да вършим тази работа, да браним закона, обществото, да браним морала, това е моята убеденост.

 

Коста Костов: Да, благодаря! Въпроси, колеги, ако имате към г-жа Райкова, моля да ги поставите! Аз, г-жо Райкова, подробно се запознах с документите, които сте предоставили, бихте ли запознали комисията с вашата общ. дейност, която сте вършели, дали Вие сте близо до обществените проблеми и дали Вие в себе си намирате готовност да изразите като съдебен заседател мнението на цялата общественост, когато заседавате в съдебните състави, а Вие ако бъдете избрана, имате равен глас със съдиите, т.е. Вие сте представител на обществеността и намирате ли сили и готовност да изразите мнението на обществеността в заседанията и произнасянето по делата?

 

Валентина Райкова: Да, разбрах! Моята работа е организационна, работя с хора, отговарям за работа с хора от третата възраст, в неравностойно положение, специални потребности в общината. Ежедневно контактувам с голям контингент от хора, с различни проблеми, искания, така да се каже съм вътре в месомелачката, познавам добре потребностите им, бунтарството, хвалебствията, всичко каквото е вътре в кухнята на живота, защото съм в ежедневни контакти с тези хора, аз работя близо с 1700 члена, които са от нашата община, които ежедневно ме търсят, налага се да решаваме някакви проблеми, да търсим някаква справедливост, подкрепа, да реагираме на нередности. Аз мисля, че това е моето призвание, да подкрепям хората, които имат нужда, задължително съм на страната на закона и ежедневната ми работа е свързана с проблемите на хората.

 

Коста Костов: Колеги, други въпроси към г-жа Райкова? Няма други въпроси, беше изчерпателна! Благодаря, може да останете в залата! Следващия кандидат – Галина Минчева! Заповядайте, г-жо Минчева! Молбата ми, г-жо Минчева, да ни запознаете накратко с вашите мотиви да подадете документи и кандидатствате за съдебен заседател.

 

Галина Минчева: Моите мотиви са такива, че по образование съм магистър Социални дейности, но преди всичко съм с мед. образование- бакалавър. Цял живот съм работила в хирургия, преди да започна да работя към соц. услуги, много често съм имала ситуации, в които се  е налагало да работим с органите на реда, мисля че съм подходяща да кандидатствам за тази позиция.

 

Коста Костов: Ако бъдете избрана за съдебен заседател, дали в досегашната си практика сте работили с обществеността, т.е. близко ли сте до проблемите на обществеността и готова ли сте, казусите, които се разглеждат, да изразите мнението на гражданите, защото Вие сте нашите представители?

 

Галина Минчева: Точно това исках да кажа, аз цял живот работя с хора, непрекъснато решавам проблеми на хора, отговарям за 115 човека, от личните асистенти, които непрекъснато имат проблеми, в соц. услуги, човек трябва да умее да защити или изрази тяхната позиция.

 

Коста Костов: Колеги, въпроси, ако имате? Няма въпроси, благодаря Ви много за излагането на вашите мотиви пред комисията! Г-н Борислав Борисов, заповядайте!

 

Борислав Борисов: Благодаря!

 

Коста Костов: Може да седнете! Молбата ми към Вас е да запознаете комисията накратко, с това какво Ви накара да подадете документи за участие в тази процедура!

 

Борислав Борисов: Уважаема комисия и бъдещи колеги, в началото на месец юни видях обявата на сайта на община Димитровград за съдебен заседател и неминуемо в мен се появи мотивация да кандидатствам за тази длъжност, тъй като в съзнателния си живот съм се ръководел от принципи на чест, достойнство, справедливост и пътя, който съм си избрал като служител на МВР, пенсиониране, след това също да работя в услуга на обществото, деца, с проблемите на хората и опитвайки се да ги решаваме, всичко това е било свързано с моето разбиране за достойнство, чест и това беше основния активатор за подаване на документите и да бъда част от една система, която да създава справедливост и възмездие. Това беше моя личен мотив, в работата си като служител на МВР многократно съм се сблъсквал, непрекъснато сме работили в сътрудничество с прокуратура и съд, работата ми е позната, прилагайки законите, запознат съм със същността на съдебната система и затова, пак казвам, това беше мотивът ми, ако мога с нещо да бъда полезен и да помогна.

 

Коста Костов: Да, благодаря! Сега аз имам въпрос, тъй като спомена, че си служил в системата на МВР дълги години, намираш ли, че престоя ти в системата на МВР няма да се отрази негативно върху работата ти като съдебен заседател, няма ли да има предубеденост? Не казвам, че има някаква професионална деформация, но няма ли да повлияе, като съдебен заседател ще бъдеш представител на обществеността и от тази гледна точка ще изразяваш мнение или това ще бъде в твоя полза, т.к. си бил близо до проблемите, знаеш престъпността и това би ти било в полза?

 

Борислав Борисов: Очаквах този въпрос, да ми бъде зададен, но и като служител на МВР винаги съм се водил на принципа за безпристрастност. Аз съм човек, който винаги съм отстоявал няколко максими, ние е повече от аз и човек трябва да е справедлив и обективен, проявявам характер, т.е. не би ми попречило да бъда обективен, справедливо да преценя една ситуация, а не да бъда заложник на интерес или пристрастен към някой.

 

Коста Костов: Да разбирам ли, единствено законност, дълбоко вътрешно убеждение и справедливост?

 

Борислав Борисов: По-голямата част от живота си съм изповядвал това.

 

Коста Костов: Колеги, въпроси? Въпроси нямаме. Благодаря! Г-жа Мария Георгиева! Да, заповядайте, г-жо Георгиева, където Ви е удобно!

 

Мария Георгиева: Здравейте!

 

Коста Костов: Здравейте, искам да Ви помоля съвсем накратко да запознаете комисията с вашите мотиви за участие в тази процедура!

 

Мария Георгиева: Мотивите по-скоро са лични, това колко ще бъда полезна на обществото някак ми звучи банално. Психолог съм от 9 г., енергопрактик съм и от другия месец започвам едно обучение и смятам, че вербалната и не вербалната комуникация са много важни и за мен ще бъде важно това наблюдение, защото във работата си, докато наблюдавам трябва да мисля и въпросите си,а не вербалното издава много. Отговарям на критериите, смятам ще възпитанието и образованието са в моя полза и това са ми мотивите.

 

Коста Костов: Мен по-скоро ме интересува, Вие, извършвала ли сте обществена дейност близо до общ. организации и в крайна сметка вашия интерес към проблемите на обществото, защото евентуално Вие като съдебен заседател ще вкарате мнението на обществото по определени казуси, престъпления, от тази гледна точка, опит осъществявала ли сте?

 

Мария Георгиева: От 9 г. съм в соц. сфера, 2 г. в центровете за деца и възрастни с увреждания и после в център за общ. подкрепа. Работя с деца и семейства в неравностойно положение и други проблематики.

 

Коста Костов: Колеги, въпроси? Нямаме въпроси, благодаря! Снежана Господинова. Запознати сме с вашите документи, ако обичате накратко да запознаете с мотивите Ви за участие в тази процедура!

 

Снежана Господинова: Мотивите ми са, че като обществена отговорна позиция го приемам като обществена отговорност. Смятам, че имам качествата да представлявам обществото, отговорен човек съм и съм се справила с мойте си задачки, семейна съм, с две деца. Старая се да трупам образование година след година и квалификация, развивам с в професия, една във втора, медиацията ми е болката. Като медиатор участието ми в подобно начинание ще повиши правната ми култура.

 

Коста Костов: Аз имам единствен въпрос към Вас, Вие считате ли, че евентуално като съдебен заседател в ОС Хасково, имате сили в себе си да изразите общ. мнение по отделните казуси и на базата на общ. активност, която сте имали досега, като общественик?

 

Снежана Господинова: Това че 10 г. съм била председател на читалището в Черноконево, не е единствената ми активност, продължавам да се занимавам с хорски неща, раздавам аренди, движа делата, познавам хората, контактна съм. Познавам хората, какво се говори, независимо дали е политически проект или не. Знам какво мислят хората, не се страхувам да го изразя, защото не завися от държава или община, аз съм частно лице, самоосигурявам се от 30 г., работя за себе си, не ме е страх да кажа това, което мисля.

 

Коста Костов: Имате готовност да работите в обществен интерес и съвсем честно, безпристрастно да представлявате обществеността в съдебните процеси?

 

Снежана Господинова: Да, с оглед на това, което смятат хората, че е справедливо.

 

Коста Костов: Да, благодаря!

 

Гергана Кръстева:  Г-жо Господинова, имам два въпроса. Първият ми въпрос е, че не смятате ли, че медиацията, която не се прилага в наказателното право, тя е приложима само за гражданското прави и рядко в административните правоотношения, по-скоро би Ви повлияло в негативен план, отколкото положително в наказателните дела?

 

Снежана Господинова: Не, не винаги се търси споразумение.

 

Гергана Кръстева:  При споразумение съдебните заседатели не взимат отношение, а при процедура от общ характер, дело с присъда, т.е. желанието Ви да постигате един компромис не били повлияло отрицателно върху възможността Ви да вземете правилното решение във връзка с казуса, според Вас?

 

Снежана Господинова: Медиацията е приложима само в определени области, иначе съм привърженик на наказанията, настроена съм като среден представител на хората, които са обирани непрекъснато в Черноконево и виждам доста неща, знам какво мислят и искат. Не мисля, че качествата ми да постигам споразумение ще повлияе на това нещо, това са две различни неща.

 

Гергана Кръстева:  Благодаря, важно беше разграничението! И втория ми въпрос е свързан с това, Вие казахте, че сте много контактна, имате връзка с много хора, разглеждането на дела от общ характер в наказателното производство понякога е свързано с гледането при „закрити врата”, така се нарича правния термин, т.е. трябва да се запази тайната на заседанието. Смятате ли, че въпреки вашата контактност бихте могли да запазите тайната на съдебното заседание.

 

Снежана Господинова: Хората контактуват само с хора, в които са сигурни. На човек всеки му се оплаква и той да задържа в себе си това, което става, иначе спират връзките. В малкия квартал, село, не може да си краен, имаш позиция или мълчиш, изслушваш, не може да връщаш информация, това е тайната на добрите отношения, според мен.

 

Гергана Кръстева:  Трети, последен въпрос, в състава, когато се разглежда едно наказателно производство има един съдия и двама съдебни заседателя, съответно двама съдия и трима съдебни заседателя, в зависимост от квалификацията на престъплението, както каза адв. Костов, гласът на съдебния заседател е с еднаква тежест на съдебния заседател, смятате ли, че Вие като съдебен заседател може да отстоявате Вашият глас, а не да се съобразявате с този на съда или другите членове на състава. Смятам, че мога да отстоявам, защото винаги съм отстоявала моето си мнение и съм го доказала с живота си, всъщност, отказала съм се от кариери, неща, точно затова.

 

Гергана Кръстева:  Да, благодаря!

 

Коста Костов: Уважаеми кандидати, първо, аз като председател на комисията, искам да Ви благодаря, за това, че Вие намерихте сили в себе си да участвате в тази процедура! Ние формално процедурата ще я довършим, ще си изготвим доклада до ОбС, той е компетентния орган, който ще вземе окончателно решение, но аз се надявам че колегите ще споделят мнението на комисията, в това, което аз лично се убедих във вашите мотиви, които изложихте пред комисията и отговорите, които дадохте на въпросите, намирам че сте достойни да бъдете съдебни заседатели в ОС – Хасково. И ако, разбира се, съдиите от общото събрание на Апелативен съд – Пловдив, Ви изберат за съдебни заседатели, аз съм сигурен, че достойно ще представите димитровградската общественост и съдебните решения, които вземате ще бъдат справедливи, законосъобразни и изцяло подчинени на вашето дълбоко вътрешно убеждение. Желая Ви успех по-нататък в процедурата, надявам се, че всичко ще завърши добре за всеки един от Вас, благодаря Ви за участието, оттам насетне комисията продължава своята работа!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЙ: 10.45 ч.

 

 

 

 

АДВ. КОСТА КОСТОВ

Председател на Комисията                                                       Протоколист:

                                                                                                                           / Т. ДОБРЕВА/