ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 11 юли  2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

1. Един кв.м. от поземлен имот 21052.1015.2342, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, целият с площ 4225 кв.м. – за поставяне на зарядна станция за електромобили /по чл.56 от ЗУТ/

2. Един кв.м. от поземлен имот 21052.1015.231, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Георги Сава Раковски", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За първостепенна улица, целият с площ 47001 кв.м., - за поставяне на зарядна станция за електромобили /по чл.56 от ЗУТ/

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот 21052.1019.294, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. „Седма“ №9, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 344 кв.м., квартал 23, парцел IV – по искане на Илия Михайлов Иванов

2.Поземлен имот 21052.1019.2, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. „Пета“ №48, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., квартал 1, парцел ІII – по искане на Асен Стойчев Демирев

3.Поземлен имот 21052.1019.263, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 16, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 378 кв.м., стар номер 301.263, квартал 29, парцел V – по искане на  Митко Илиев Ангелов

4. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-А-2 – две стаи и кухня, представляващ СОС 21052.1016.308.2.2, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. А, ет. 1, ап. 2, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 64.84 кв.м., избено помещение № 2 с площ 15 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС,

5. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-А-3 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.5, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. А, ет. 2, ап. 3, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 60.5 кв.м., избено помещение №3 с площ 26 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС,

6. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-А-4 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.6, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. А, ет. 2, ап. 4, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 62.91 кв.м., избено помещение №4 с площ 12 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

7. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-Б-1 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.3, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. Б, ет. 1, ап. 1, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 62.3 кв.м., избено помещение №1 с площ 14 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

8. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-Б-2 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.4, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. Б, ет. 1, ап. 2, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 63.81 кв.м., избено помещение №2 с площ 14 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

9. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-Б-4 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.8, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. Б, ет. 2, ап. 4, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 62.32 кв.м., избено помещение №4 с площ 18 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

10.Апартамент на ул.”Цар Симеон”12-Б-2– гарсониера, представляващ СОС 21052.1015.98.7.11, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ЦАР СИМЕОН № 12, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 2, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 69. кв.м., 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.ПИ с идентификатор 21052.1018.140 по КК на Димитровград, земеделска земя по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Габера” землище Димитровград, целият с площ 694 кв.м., от които 205 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Кирил Николов Стоименов.

 

Е.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

       1.Право на строеж за пристройка в имот УПИ-XV в кв.18 по ПУП на с.Странско  - отреден „за озеленяване, търговия и трафопост“ – към сграда /търговски обект/ , построена на основание отстъпено право на строеж след проведен търт през 2006г., на ЕТ „Диньо Петров“ – до 50% от застроената площ на сградата /ЗП 55 кв.м./

 

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.УПИ XIII-256 кв.46 по ПУП на с.Черногорово, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 924,29 кв.м., с учредено право на строеж с договор от 21.06.1968г. – на наследници на Осман Халилов Мустафов /Огнян Христов Манолов/

2.ПИ с идентификатор 21052.1017.476 по КК на Димитровград, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, Складова зона „Болгар“, ул. Търговска № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 2129 кв.м., стар номер 1977, квартал 28, парцел ХХ – по искане на собственика на сградата „Пандора 9“ ЕООД

3.ПИ с идентификатор 21052.1017.218 по КК на Димитровград, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. „Васил Левски“ , вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП „за друг вид производствен, складов обект“, площ 3588 кв.м., стар квартал 29 – по искане на собственика на сградата „Монтаж инженеринг“ ЕООД

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Ритуална зала и зала за събрания в сградата на Кметство с.Бодрово /обявени с решение №203/2008г. за частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Бодрост 1885“ с.Бодрово

2.Читалище с.Върбица /частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Народен будител 1928“ с.Върбица

3.Читалище с.Горски извор /частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Пробуда 1896“ с.Горски извор

4.Читалище гр.Меричлери /частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Просвета 1896“ гр.Меричлери

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

1. Един кв.м. от поземлен имот 21052.1015.2342, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, целият с площ 4225 кв.м. – за поставяне на зарядна станция за електромобили /по чл.56 от ЗУТ/

2. Един кв.м. от поземлен имот 21052.1015.231, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Георги Сава Раковски", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За първостепенна улица, целият с площ 47001 кв.м., - за поставяне на зарядна станция за електромобили /по чл.56 от ЗУТ/

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот 21052.1019.294, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. „Седма“ №9, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 344 кв.м., квартал 23, парцел IV

2.Поземлен имот 21052.1019.2, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. „Пета“ №48, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., квартал 1, парцел ІII

3.Поземлен имот 21052.1019.263, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 16, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 378 кв.м., стар номер 301.263, квартал 29, парцел V

4. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-А-2 – две стаи и кухня, представляващ СОС 21052.1016.308.2.2, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. А, ет. 1, ап. 2, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 64.84 кв.м., избено помещение № 2 с площ 15 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС,

5. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-А-3 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.5, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. А, ет. 2, ап. 3, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 60.5 кв.м., избено помещение №3 с площ 26 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС,

6. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-А-4 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.6, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. А, ет. 2, ап. 4, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 62.91 кв.м., избено помещение №4 с площ 12 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

7. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-Б-1 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.3, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. Б, ет. 1, ап. 1, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 62.3 кв.м., избено помещение №1 с площ 14 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

8. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-Б-2 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.4, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. Б, ет. 1, ап. 2, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 63.81 кв.м., избено помещение №2 с площ 14 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

9. Апартамент на ул.”Н.Й.Вапцаров”23-Б-4 – две стаи и кухня, представляващ  СОС 21052.1016.308.2.8, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, бул. "Н.Й.Вапцаров" № 23, вх. Б, ет. 2, ап. 4, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 62.32 кв.м., избено помещение №4 с площ 18 кв.м и съответните ид.ч. от ОЧС, 

10.Апартамент на ул.”Цар Симеон”12-Б-2 – гарсониера, представляващ СОС 21052.1015.98.7.11, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ЦАР СИМЕОН № 12, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 2, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 69. кв.м., 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.ПИ с идентификатор 21052.1018.140 по КК на Димитровград, земеделска земя по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Габера” землище Димитровград, целият с площ 694 кв.м., от които 205 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Кирил Николов Стоименов.

 

Е.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

       1.Право на строеж за пристройка в имот УПИ-XV в кв.18 по ПУП на с.Странско  - отреден „за озеленяване, търговия и трафопост“ – към сграда /търговски обект/ , построена на основание отстъпено право на строеж след проведен търт през 2006г., на ЕТ „Диньо Петров“ – до 50% от застроената площ на сградата /ЗП 55 кв.м./

 

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.УПИ XIII-256 кв.46 по ПУП на с.Черногорово, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 924,29 кв.м., с учредено право на строеж с договор от 21.06.1968г. – на наследници на Осман Халилов Мустафов /Огнян Христов Манолов/

2.ПИ с идентификатор 21052.1017.476 по КК на Димитровград, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, Складова зона „Болгар“, ул. Търговска № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 2129 кв.м., стар номер 1977, квартал 28, парцел ХХ – по искане на собственика на сградата „Пандора 9“ ЕООД

3.ПИ с идентификатор 21052.1017.218 по КК на Димитровград, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. „Васил Левски“ , вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП „за друг вид производствен, складов обект“, площ 3588 кв.м., стар квартал 29 – по искане на собственика на сградата „Монтаж инженеринг“ ЕООД

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Ритуална зала и зала за събрания в сградата на Кметство с.Бодрово /обявени с решение №203/2008г. за частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Бодрост 1885“ с.Бодрово

2.Читалище с.Върбица /частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Народен будител 1928“ с.Върбица

3.Читалище с.Горски извор /частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Пробуда 1896“ с.Горски извор

4.Читалище гр.Меричлери /частна общинска собственост/ - безвъзмездно на НЧ „Просвета 1896“ гр.Меричлери

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  11 юли 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград