Предоставяне под наем на общински терен за поставяне на ВПС

ОС-115. Предоставяне под наем на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение

І. Правно основание – Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

3. Скица /схема по чл.56 от ЗУТ/ – служебно

ІV. Такса – няма

V. Срок – 90 дни

Файлове: