Ползване на зала в Българо-гръцкия център

ОС-111. Ползване на зала в Българо-гръцки център

І. Правно основание –– чл. 71, ал. 1 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

3. Копие от учебния график

ІV. Такса – няма

V. Срок – 7 дни

Файлове: