Промяна на площта в разрешение за поставяне на ВПС - сенник

ОС-109. Промяна на площта в разрешение за поставяне на временно преместваемо съоръжение /сенник/

І. Правно основание – чл.56 от Закона за устройство на територията 

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

3. Актуална скица – служебно

ІV. Такса – няма

V. Срок – 30 дни

Файлове: