Получаване на скица - за имоти, собственост на Община Димитровград

ОС-105. Получаване на скица – за имоти собственост на Община Димитровград

І. Правно основание –  наличен актуален договор за предоставяне под наем на имота

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

ІV. Такса – 1,20 лв./стр.

V. Срок – 7 дни

Файлове: