Постоянни комисии на Общински съвет

МАНДАТ 2019-2023 г.

І. ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"

Председател: Мартин Колев
Секретар: Георги Стайков
Членове: 1. Валентин Христов
2. Кирчо Кирев
3. Добринка Димитрова
4. Елена Киферова
5. Красимира Илиева

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Председател: Кирчо Кирев
Секретар: Добринка Димитрова

 Членове:

1. Димитър Витанов
2. Георги Стайков
3. Асен Самуилов

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Председател: Донка Атанасова
Секретар: Елена Тодорова
Членове: 1. Генади Нанев
2. Екатерина Тумбалова
3. Златко Костов
4. Пламен Панев
5. Елена Киферова

ІV. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"

Председател: Гроздан Грозев
Секретар: Калина Монева
Членове: 1. Атанаска Иванова
2. Митко Желязков
3. Димитър Витанов
4. Пламен Панев
5. Донка Атанасова

V. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Председател: Генади Нанев
Секретар Валентина Кунева
Членове: 1. Сашо Спасов
2. Божидар Петков
3 . Гроздан Грозев
4. Стефан Димитров
5. Атанаска Иванова

VІ. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"

Председател: Сашо Спасов
Секретар: Екатерина Тумбалова
Членове: 1. Георги Георгиев
2. Галина Чингарова
3. Юлиян Семерджиев
4. Златко Костов
5. Диана Кунева
 
 

VІІ. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"

Председател: Койчо Вълчев
Секретар: Мартин Колев
Членове: 1. Емил Френгов
2. Кирчо Кирев
3. Добринка Димитрова
4. Асен Самуилов
5. Стоянка Йовова

VІІІ. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

Председател: Елена Киферова
Секретар: Атанаска Иванова
Членове: 1. Красимира Илиева
2. Димитър Витанов
3. Калина Монева
4. Донка Атанасова
5. Тодор Тодоров

 ІX. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"                    

Председател:                                          Тодор Тодоров 
Секретар: Красимира Илиева
Членове: 1. Валентин Христов
2. Пламен Панев
3. Асен Самуилов
4. Георги Георгиев
5. Цанко Сталев

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

Председател: Галина Чингарова
Секретар: Валентина Кунева
Членове: 1. Митко Желязков
2. Валентин Христов
3. Емил Френгов
4. Койчо Вълчев
5. Юлиян Семерджиев

XІ. ПК "КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО"

Председател: Юлиян Семерджиев
Секретар: Галина Чингарова
Членове: 1. Митко Желязков
2. Георги Стайков
3. Валентина Кунева
4. Златко Костов
5. Цанко Сталев