Заверен годишен финансов отчет за 2020 година

Решение № 544/30.09.2021 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2020 година

Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2020 година

Баланс и отчет на приходите и разходите на Община Димитровград към 31.12.2020 година

Обяснителна записка за оповестяване на счетоводната политика на Община Димитровград и приложението на НСС към 31.12.2020 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на Община Димитровград към 31.12.2020 година

Обяснителна записка към отчетите за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 година

Файлове: