Отчети

Месец Mарт 2017 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към31.03.2017 г.

Месец Януари 2017 г.

Ежемесечен отчет към 31.01.2017 г. на община Димитровград

Заверен годишен финансов отчет за 2015 г.

Одитен доклад и одитно становище на Сметна палата за заверен годишен финансов отчет за 2015 г.(pdf) Приемо-предавателен протокол (pdf) Баланс към 31.12.2015 г. (xls) Придружително писмо, обяснителна записка, справки, декларация, сборна оборотна ведомост, баланс и отчет на приходите и разходите за 2015 г.(pdf)