ОП „Детски и младежки център"

Изображение 27361

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР"
ДИМИТРОВГРАД

Общинското предприятие "Детски и младежки център" е структура с основни дейности в социализацията на деца и младежи, създадена на 01.09.2008г. с Решение № 263/31.07.2008г. на Общински съвет – Димитровград. Тя предоставя възможности и извънкласни форми за забавление и учене, неформално и гражданско образование. Ние инвестираме върху младежите и обръщаме внимание на гласовете им като основен източник на нови идеи, творчество и художествено изразяване. Основните ни дейности са насочени към извънкласни школи и клубове за работа с деца и младежи, образователни дейности, културни мероприятия, междукултурни дейности.

 

НАШАТА МИСИЯ

Светът, който искаме да видим е свят, в който младите хора са активна част от процесите на взимане на решения и създаване на политики на всички институционални нива. Младите хора са ресурс от ключово значение за обществото, който може да бъде привлечен чрез създаване на благоприятни условия за развитие на уменията и потенциала им. Общинско предприятие „Детски и младежки център“ е мост между младите хора и институциите, инвестиция в потенциала на децата и младежите. Това е и неговата мисия.

Общинско предприятие „Детски и младежки център“ предлага условия за осъществяване на дейности, предназначени за децата и младите хора в общината с цел да:

 • стимулира личностната и социалната реализация и интеграция в обществото;
 • подпомага развитието на интересите и дарованията - творчески, културни, социални, духовни и други - в тяхното свободно време;
 • изпълнява общински, регионални и национални програми;
 • подпомага и активно съдейства за изпълнението на националната и общинска политика;
 • разширява обществената подкрепа и издига ролята и авторитета на децата и младите хора у нас, без оглед на тяхната идейна или религиозна ориентация;
 • Основните цели на Общинско предприятие „Детски и младежки център“ са:
 • Да се откликне на интересите на децата и младежите от община Димитровград, като се предоставят различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности;
 • Развитие на таланта, творческите умения, предприемаческите нагласи и културното изразяване на младите хора;
 • Реализиране на голямо разнообразие от инициативи;
 • Да се осмисли и ангажира свободното време на учениците;
 • Да се подпомогнат и насърчат децата и младежите за личностна изява;
 • Да се ограничи агресивното, хиперактивното и негативното поведение на младите хора;
 • Да се мотивират децата и младежите да работят в екип;
 • Организиране на широка гама от събития от и за младите хора/ обучения, семинари, обмени, работилници, кръгли маси, концерти, кампании/, които водят до популяризирането на младежката роля в региона и целят извеждането до водеща роля на младия човек в обществото.
 • С организирането на редица извънкласни и извънучилищни дейности и инициативи Общинско предприятие „Детски и младежки център подпомага младежите да бъдат по-активни и да открият от по-ранна възраст интереси, които могат да ги развият като личности, а защо не и да се превърнат в бъдеща професия.

 

Адрес:

Общинско предпиятие "Детски и младежки център"
гр. Димитровград

ул. "Св. Климент Охридски" 7

тел. : 0391/ 6-64-10; 0885 67 11 66

e-mail: [email protected]

facebook: ОП"Детски и младежки център"-Димитровград

 

 

Файлове: