Обявление за конкурс за длъжността "директор" на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" - гр.Димитровград

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.91 ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.8 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед №РД-06-1186/11.08.2021г. на Кмета на Община Димитровград

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за длъжността „директор” на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” – гр.Димитровград

І.Кратко описание на длъжността:

Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” – гр.Димитровград. Правоотношението с директора на театъра е срочно за срок от 4 години, съгласно чл.8 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове са:

1.Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”;

1.2.Област на висшето образование „Изкуства” или „Хуманитарни науки” с професионално направление – „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия”;

1.3.Специалности – от посочените направления или артмениджмънт;

2.Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит по съответното професионално направление в областта на културата;

3.Отлични познания на действащото законодателство в областта на културата; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

4.Да притежават компютърна грамотност - MS Office, Internet;

 

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа

1.Допускане по документи;

2.Защита на концепция за развитието на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” - гр.Димитровград за период от 4 (четири) години, подробно разработена за първата от тях. Събеседване с кандидатите.

Концепцията за развитието следва да съдържа:

1.художествени показатели:

а) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;

б) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;

в) възможности за разширяване на зрителската аудитория;

2. финансово-икономически показатели:

а) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;

б) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;

в) стратегии на управлението, политики на заетост.

            Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата в затворен непрозрачен плик в обем не повече от пет страници.

 

IV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са

1.Писмено заявление за участие в конкурс;

2.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж);

4.Професионална автобиография;

5.Концепция за развитието на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” - гр.Димитровград за период от 4 (пет) години в 7 (седем) екземпляра в запечатан плик.

 

V.Срок и място за подаване на документите

Документите следва да бъдат представени в: Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, п.код 6400, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на гражданите, гише №1 “Деловодство” в срок: 1 (един) месец от датата на публикуване на обявлението в местен вестник и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg) всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Подаването на документите за участие в конкурса си извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите следва да бъдат представени в запечатан плик ведно с екземплярите на концепцията. На пликът следва да бъде изписано името на участника и текст: „За участие в конкурс за длъжността „директор” на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” – гр.Димитровград”.

Мястото, където ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, бул.” Г. С. Раковски” №15, както и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg).

Лице за контакт: М. Колева – предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт: 0391 68296.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград