Обява за свободно работно място за длъжността "главен счетоводител" в дейност "Култура и вероизповедания", Община Димитровград

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

обявява свободно работно място за длъжността “главен счетоводител” в дейност „Култура и вероизповедания”

Дейност „Култура и вероизповедания” участва във формирането и провеждането на културната политика на в община Димитровград, като изготвя и администрира общинската културна програма; организира събития, част от календара на културните събития на общината и съдейства за организиране на събития в партньорски проекти; извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти; проучва, анализира, участва в изготвянето и прилагането на документи в областта на културата; осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на общината; изготвя проекти за финансиране на дейности и събития в областта на културата.

Основни функции на длъжността:

Главният счетоводител организира, контролира, осъществява и отговаря за цялостната финансово – счетоводна отчетност на дейност „Култура и вероизповедания”. Следи за спазването на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите планове и отчети за дейността и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления ТРЗ, личен състав и архивиране.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „бакалавър”;

- професионално направление: икономика, финанси, счетоводство.

- професионален опит: 3 (три) години; професионалния опит в бюджетна организация се счита за предимство;

- допълнителни квалификации: компютърна грамотност MS Office, Internet.

Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността:

Аналитична компетентност – познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя, умения за събиране и отчитане на разнообразна по обем, тип и произход информация, използвайки необходимите компютърни умения и информационни технологии;

Ориентация към резултати – умения за създаване на организация на работата си и за определяне на реалистични срокове за постигане на целите и умения за планиране и изпълнение на текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;

Работа в екип – умения да ползва и цени опита на другите, умения за добра работа в екип и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество;

Комуникативна компетентност – умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация, умения за предаване на добре структурирана писмена информация и умения за подкрепяне на становищата си с ясни и убедителни аргументи;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – познания за правилата на организацията и административната среда и умения да зачита правата и да уважава интересите на гражданите;

Професионална компетентност – познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи, познава структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност, правилно прилага вътрешните правила и процедури, свързани с дейността му.

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Необходими документи за кандидатстване:

-заявление;

-автобиография;

-копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

-документ/и, удостоверяващ професионалния опит по специалността.

Срок и място на подаване на документите: Общинска администрация – Димитровград, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на граждани, гише №1 “Деловодство” всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

За информация: тел.0391/68239, звено “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документите: 04.03.2022г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.